STRUČNI RADOVI  

Praksa Upravnog suda RH u primjeni propisa o javnoj nabavi - Srđan Papić, viši savjetnik Upravnog suda RH
opširnije...

Europeizacija upravnog sudstva - predstojeće reforme - predsjednik Upravnog suda RH mr. sc. Ivica Kujundžić
opširnije...

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta - praksa Upravnog suda Republike Hrvatske - Ljiljana Krlovčan-Đuović predsjednica imovinsko-pravnog odjela Upravnog suda RH
opširnije...

Svojstvo osiguranika iz mirovinskog osiguranja nakon pravomoćnosti presude kojom je poslodavcu naloženo vraćanje radnika na rad - Borislav Komadina predsjednik Mirovinsko-invalidsko-zdravstvenog odjela Upravnog suda RH
opširnije...

Odlučivanje u razumnom roku u upravnim stvarima prema praksi Europskog suda za ljudska prava - mr.sc.Marija Kriletić sutkinja Upravnog suda RH
opširnije...

Ponovno određivanje mirovine u smislu članka 90. Zakona o mirovinskom osiguranju - Inga Vezmar Barlek sutkinja Upravnog suda RH
opširnije...

Inspekcijski nadzor u graditeljstvu - praksa Upravnog suda Republike Hrvatske - Ana Berlengi sudac Upravnog suda RH
opširnije...

Odredbe o dostavi prema Zakonu o općem upravnom postupku i problemi u praksi - Tamara Bogdanović savjetnica Upravnog suda RH
opširnije...

Zakon o državnim službenicima - područje primjene s osvrtom na zaposlene u tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave - Mislav Kolakušić viši savjetnik Upravnog suda RH
opširnije...

Pravni standardi u hrvatskom pravu u odnosu na ljudska prava stranaca - sudac Upravnog suda RH Fedora Lovričević-Stojanović
opširnije...

O pravu azila (utočišta) Međunarodno pravo, pravo Europske unije i hrvatsko pravo - sudac Upravnog suda RH Fedora Lovričević-Stojanović
opširnije...

Ukidanje po pravu nadzora prema zakonu o gradnji - sudac Upravnog suda RH Ana Berlengi Fellner
opširnije...

Pojedina pitanja mirovinskog osiguranja iz prakse Upravnog suda Republike Hrvatske - sutkinja Upravnog Suda RH Miljenka Pajalić
opširnije...

Praksa Upravnog suda Republike Hrvatske u poreznim stvarima (s obzirom na odluke donesene prema slobodnoj ocjeni) - sutkinja Upravnog suda RH mr. sc. Marija Kriletić
opširnije...

Polazište i načela za modernizaciju Zakona o općem upravnom postupku - sudac Upravnog suda RH Ljiljana Karlovčan - Đurović
opširnije...

Upravno sudstvo u Hrvatskoj i zemljama Europske unije - Predsjednik Upravnog suda RH mr.sc. Ivica Kujundžić
opširnije...

Službenici u upravnom sporu - novine u odnosu na prethodni zakon o državnim službenicima i namještenicima - tajnica Upravnog suda RH i viša sudska savjetnica Veseljka Kos
opširnije...

Postupak radi povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, te udaljenje iz službe (s osvrtom na policijske i sudske službenike) - viši sudski savjetnik Upravnog suda RH Mislav Kolakušić
opširnije...

Upravnosudska praksa u primjeni Zakona o prostornom uređenju i zakona o gradnji - suci Upravnog suda RH Marina Kosović Marković i Božo Gagro
opširnije...

Povreda materijalnog prava kao razlog nezakonitosti upravnog akta - sutkinja Upravnog suda RH Dunja Jurić-Knežević
opširnije...

Put pravne zaštite u slučaju šutnje uprave - Sutkinja Upravnog suda RH Dunja Jurić-Knežević
opširnije...

Izvorni znanstveni rad: Praksa Upravnog suda Republike Hrvatske i neke dvojbe u primjeni Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - sudac Upravnog suda RH Božo Gagro
opširnije...

Upravnosudska praksa u primjeni Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji - sudac Upravnog suda RH Božo Gagro
opširnije...