REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

Broj:    6 Su-454/2017-3

Zagreb, 20. listopada 2017.

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

održane dana 20. listopada 2017. u 10,00 sati

 

 

1.         DOPUŠTENOST ŽALBE PROTIV RJEŠENJA UPRAVNIH SUDOVA KOJIMA JE ISTOVREMENO ODLUČENO O POVRATU U PRIJAŠNJE STANJE (ČLANAK 52. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) I ODBAČENA TUŽBA ILI ŽALBA KAO NEPRAVODOBNA

 

Z A K LJ U Č A K

 

 „Rješenje upravnog suda kojim je odbijen prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje tužbe dopušteno je osporavati žalbom protiv rješenja kojim je tužba odbačena kao nepravodobna.“

 

 

 

2.         USKLAĐENJE SUDSKE PRAKSE SA STAJALIŠTEM USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA O VATROGASTVU I OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA RAD VATROGASNIH DRUŠTAVA U PRORAČUNU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Z A K LJ U Č A K

 

Stavlja se van snage zaključak donesen na sjednici sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 18. listopada 2005. koji glasi:

„Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ne može u provođenju upravnog i inspekcijskog nadzora temeljem članka 40. Zakona o vatrogastvu, jedinicama lokalne samouprave nalagati izvršenje određenih mjera koje nisu propisane Zakonom o vatrogastvu“.

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

Ante Galić