REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                          ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

                          PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:   6 Su-568/2013-3

Zagreb, 30. rujna 2013.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 30. rujna 2013. u 10,00 sati

 

 

 

1.   POSTUPANJE VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE NAKON STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA (NARODNE NOVINE, BROJ: 80/13.)

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj: 80/13.) Visoki upravni sud Republike Hrvatske više nije nadležan za odlučivanje o tužbama podnesenim protiv odluka Agencije u sporovima između krajnjih korisnika usluga i operatora iz članka 51. ovoga Zakona te protiv rješenja inspektora elektroničkih komunikacija, osim iznimno u slučajevima propisanim člankom 18. stavak 2. i člankom 116. toga Zakona pa će se tužba u takvom predmetu, zaprimljena prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj: 80/13.), ustupiti nadležnom upravnom sudu.

 

 

                  

                                      PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić