REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                          ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

                          PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:   6 Su-820/2012-4

Zagreb, 15. listopada 2012.

 

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 15. listopada 2012. u 12,00 sati

 

 

 

1.       PRAVILA ZA POSTUPANJE I NADLEŽNOST VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.    Visoki upravni sud Republike Hrvatske nadležan je odlučivati o žalbama podnesenim nakon 1. siječnja 2012. protiv odluka Upravnog suda Republike Hrvatske, odnosno Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, donesenih primjenom Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.), primjenom odredaba toga Zakona.

 

2.    Visoki upravni sud Republike Hrvatske nadležan je odlučivati o prijedlozima za ponavljanje postupaka podnesenim nakon 1. siječnja 2012. dovršenih odlukama Upravnog suda Republike Hrvatske, odnosno Visokog upravnog suda Republike Hrvatske primjenom Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.), primjenom odredaba toga Zakona.

        

3.    Dopunjuje se zaključak donesen na sjednici sudaca održanoj dana 2. listopada 2012. pod točkom 1. riječima: „odnosno Visokog upravnog suda Republike Hrvatske donesenih primjenom Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.)“ te isti sada glasi:

 

Mjesno nadležni upravni sudovi nadležni su odlučivati o zahtjevima stranaka za donošenje upravnih akata u izvršenju odluka Upravnog suda Republike Hrvatske, odnosno Visokog upravnog suda Republike Hrvatske donesenih primjenom Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.).

 

 

                  

 

                                      PREDSJEDNIK SUDA

Ante Galić