REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                       ZAGREB

               SUDSKA UPRAVA

                       PREDSJEDNIK SUDA

 

 

 

Broj:   6 Su-1055/2011-3

Zagreb, 28. listopada 2011.

 

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

 

održane dana 28. listopada 2011. u 9.30 sati

 

 

 

 

1.       IZRICANJE DISCIPLINSKE MJERE ISKLJUČENJA IZ LOVAČKOG DRUŠTVA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Pravo na članstvo u udruzi, a time i pravo na zaštitu od isključenja iz članstva odnosno prestanka članstva u udruzi je pravo koje se može štititi u postupku ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina prema članku 66. Zakona o upravnim sporovima, ako je takva sloboda ili pravo povrijeđeno konačnim pojedinačnim aktom.

 

 

 

 

                                                        PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić