REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

  SUDSKA UPRAVA

 

Broj:  6 Su-112/2014-3

Zagreb, 3. ožujka 2014.

  

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVINSKO – INVALIDSKO – ZDRAVSTVENOG ODJELA

održane dana 3. ožujka 2014.

  

 

1.   PREDSTAVLJA LI RODITELJSKI DOPUST NASTAVNO PRAVO ČIJE KORIŠTENJE JE UVJETOVANO PRETHODNIM KORIŠTENJEM PRAVA NA RODILJNI DOPUST ZA ISTO DIJETE?

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

            Majka koja je u vrijeme rođenja sljedećeg djeteta u sustavu korištenja prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovi ranije rođenog djeteta, može koristiti pravo na roditeljski dopust za sljedeće dijete iako prethodno nije koristila rodiljni dopust za to dijete.

 

 

2.   MOŽE LI SE BOLOVANJE KOJE JE MAJKA OTVORILA NAKON ISTEKA PRAVA NA RODILJNI I RODITELJSKI DOPUST ZA RANIJE ROĐENO DIJETE, A ZBOG KOMPLIKACIJA U SVEZI S TRUDNOĆOM I POROĐAJEM ZA SLJEDEĆE DIJETE, SMATRATI NEPREKIDNIM BOLOVANJEM I TIME OSTVARITI PRAVO NA NAKNADU PLAĆE 100% OD OSNOVICE (POVOLJNIJE) ZA NAKNADU?

 

 

                                               Z A K L J U Č A K

 

Bolovanje koje je majka otvorila neposredno nakon isteka prava na roditeljski dopust za ranije rođeno dijete, zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem za sljedeće dijete, ne smatra se neprekidnim bolovanjem iz članka 90. stavka 5. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj: 67/09., 116/09., 4/10., 13/10.).

 

  

       PREDSJEDNICA  ODJELA

 

                                                           mr. sc. Inga Vezmar Barlek