REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

SUDSKA UPRAVA

 

 

Broj: 6 Su- 510/2013-3

Zagreb, 16. rujna 2013.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVINSKO – INVALIDSKO – ZDRAVSTVENOG ODJELA

održane dana 16. rujna 2013.

 

 

 

 

1.    MOGU LI SE PRAVA STEČENA NA OSNOVI INVALIDNOSTI NA TEMELJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI NA PODRUČJU PRAVA STRADALNIKA RATA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJI SU BILI PRIPADNICI HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI IZMIJENITI PRIMJENOM ODREDBE ČLANKA 55. STAVAK 2. ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU?

 

 

Z A K L J U Č A K

 

Prava stečena na osnovi invalidnosti primjenom Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj: 2/06., 6/06., u daljnjem tekstu: Ugovor) ne mogu se izmijeniti primjenom odredbe članka 55. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj: 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10., 61/11., 114/11.).

 

 

 

PREDSJEDNICA ODJELA:

 

Mr. sc. Inga Vezmar Barlek