REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-99/2013-7

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Mirjane Čačić i mr.sc. Ivice Kujundžića, članova vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. T. iz  T. O., protiv rješenja tuženika Agencije za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, klasa: UP/II-008-04/13-01/130, urbroj: 567-06/01-13-06 od 24. lipnja 2013., radi prava na pristup informacijama, odlučujući o prigovoru na sudsku pristojbu, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 20. veljače 2014.

 

r i j e š i o   j e

 

Prigovor se odbija.

Obrazloženje

 

          Rješenjem ovoga Suda posl.br. UsII-99/2013-5 od 9. siječnja 2014., podnositelju je određeno plaćanje sudske pristojbe na tužbu i presudu u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn. Tužitelj je navedeno rješenje primio dana 11. veljače 2014. Prigovor je izjavio 13. veljače 2014.

          Tužitelj ističe da rješenje nije razumljivo i nije u skladu sa Zakonom o sudskim pristojbama. Smatra da je trebao biti oslobođen od plaćanja sudske pristojbe u ovom upravnom sporu, jer se radi o upravnom sporu u vezi sa ostvarivanjem prava iz službeničkih odnosa.

          Prigovor je pravodoban.

          Prigovor nije osnovan.

          Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12. i 157/13.), pristojbe u upravnom sporu plaćaju se samo ako sud odbije ili odbaci tužbu.

Presudom ovoga Suda, posl.br. UsII-99/2013-4 od 9. siječnja 2014. odbijena je tužba tužitelja te je tužitelj pravilno pozvan na plaćanje sudske pristojbe.

Kako se u konkretnom slučaju ne radi o ostvarivanju prava iz službeničkih odnosa već o pravu na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 172/03., 144/10. i 77/11.), a prema kojem zakonu su temeljem članka 19. korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti, a ne u sudskom postupku, prigovor tužitelja nije osnovan.

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 39a. stavak 2. Zakona o sudskim pristojbama, odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 20. veljače 2014.

 

                                                                                               Predsjednica vijeća

                                                                                       Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.