REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-98/15-2

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Sanje Štefan, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice M. K. iz J., protiv tuženika Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Zagreb, Ispostave Jastrebarsko, Jastrebarsko, radi nedonošenja rješenja, u  sjednici vijeća održanoj 27. kolovoza 2015.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Tužiteljica je u tužbi podnesenoj ovom Sudu dana 29. lipnja 2015. putem pošte, zaprimljenoj kod ovoga Suda dana 30. lipnja 2015. navela da je zahtjevom od dana 21. travnja 2015. zatražila od tuženika da joj dostavi informaciju, konkretno da joj se u smislu odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/2013.) odgovori u svezi dostavljenog zahtjeva za otpis poreznog duga, nastalog s osnove duga za doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje nastalog u vrijeme gospodarske krize zbog čega je tvrdi bila primorana zatvoriti obrt dana 22. kolovoza 2014., odnosno da joj se odgovori da li je i na koji način odlučeno o tom zahtjevu. Dodaje da je tim u vezi podnijela i žalbu tuženiku radi uskraćivanja odgovora prvostupanjskog tijela u svezi zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup navedenoj informaciji. Također da je požurila rješavanje zahtjeva, te da tuženik nije udovoljio zahtjevu u zakonom propisanom roku od zaprimanja istog iako je to ponovno zatražila sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, podnijela i žalbu tuženiku.

Uz to tužiteljica dodaje da je primila dopis tuženika u kojem se očituje o zahtjevu tužiteljice na koji način obzirom na sadržaj smatra tužiteljica nije dao u cijelosti traženu informaciju već samo djelomično i to nakon proteka rokova propisanih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Stoga predlaže Sudu da donese odgovarajuću odluku, odnosno da naloži tuženiku da u roku od 15 dana donese rješenje o žalbi.

Tužba nije dopuštena.

Iz dokumentacije koju je tužiteljica dostavila uz tužbu proizlazi da je tuženiku dana 21. travnja 2015. podnijela zahtjev u kojem traži da joj se dostavi informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/2013.), a potom je s tim u vezi podnijela žalbu tuženiku, odnosno čelniku tog tijela javne vlasti, radi nepružanja odgovora u svezi zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Navedeni podnesci prileže uz tužbu, a također prileži i dopis tuženika kojom izvješćuje tužiteljicu da je rješenjem klasa: UP/I-415-02/2011-01/91, urbroj: 513-07-01-09/2012-02 od 20. srpnja 2012. obustavljena ovrha žiro-računa tužiteljice zbog ispunjenih uvjeta za vođenje postupka po Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, te izdano rješenje klasa: UP/I-415-02/12-06/1547, urbroj: 513-07-01-2012-02 od 5. srpnja 2012. Također se u tom dopisu dodaje da je zahtjev tužiteljice za otpis duga u skladu s odredbama članka 137. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13.) zaprimljen 13. rujna 2013. proslijeđen na nadležno postupanje u Područni ured Z., A. D. 32, kojem tijelu su proslijeđene i požurnice zaprimljene dana 25. kolovoza 2014., 8. travnja 2015. i 24. travnja 2015.

Dakle iz naprijed navedenog proizlazi da tužiteljica u stvari od navedenog upravnog tijela traži informaciju o tome da li je i na koji način riješen njezin zahtjev za otpis duga, te s tim u vezi pobliže obrazlaže kronologiju događaja, te traži da joj se pojasni na koji način treba postupiti u cilju pozitivnog ishoda tog postupka. To u smislu odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, ne predstavlja informaciju, jer je zatraženo očitovanje da li je i na koji način riješen konkretan zahtjev, odnosno da li je s tim u vezi pokrenut upravni postupak.

Stoga ovdje nisu ispunjene pretpostavke za rješavanje o tužbi tužiteljice primjenom tog Zakona, tim više jer je tužiteljica i žalbu podnijela čelniku tuženika, a ne tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi u situaciji ne pružanja informacije od strane tijela javne vlasti koje raspolaže informacijom, u smislu odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama. Također je i u tužbi kao tuženika označila Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Zagreb, Ispostavu Jastrebarsko, a ne tijelo koje bi u smislu odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama bilo nadležno za donošenje odgovarajućeg rješenja o žalbi tužiteljice.

Međutim, ukoliko o navedenom zahtjevu tužiteljice do danas nije riješeno, niti je tuženik donio odgovarajuću odluku o žalbi, nema zapreke da tužiteljica podnesene u tom pravcu tužbu nadležnom prvostupanjskom sudu, u konkretnom slučaju Upravnom sudu u Zagrebu, u kojoj će zatražiti da sud donese odgovarajuću odluku radi nepostupanja upravnih tijela o zahtjevu, odnosno žalbi tužiteljice.

Trebalo je stoga obzirom da ne postoje u konkretnom slučaju pretpostavke za vođenje spora pred ovim Sudom i rješavanje tužbe primjenom odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, tužbu tužiteljice odbaciti kao nedopuštenu, pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12. i 152/14.), te riješiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 27. kolovoza 2015.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                                                          Sanja Štefan,v.r.