REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-98/2014-2

                                                                                                                                         

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Ivice Kujundžića, predsjednika vijeća,  Eveline Čolović Tomić i Mirjane Čačić, članova vijeća, te sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarka, u upravnom sporu tužitelja O. B. iz S., protiv rješenja tuženog Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, klasa: UP/II-008-07/14-01/100, urbroj: 401-01/02-14-07 od 14. srpnja 2014., odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-81/2014-4 od 9. listopada 2014., u  nejavnoj sjednici vijeća održanoj 4. prosinca 2014.

 

r i j e š i o    j e

 

Žalba se odbacuje.

 

                                       Obrazloženje

 

            Tužitelj O. B. podnio je 21. studenog 2014. žalbu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: UsII-81/2014-4 od 9. listopada 2014.

            Žalba nije dopuštena.

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske protiv koje je tužitelj podnio žalbu donesena je na temelju Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.), a taj procesni propis ne određuje mogućnost podnošenja žalbi protiv presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Zbog navedenog, a na temelju odredbe članka 72. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima, riješeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 4. prosinca 2014.

 

Zapisničarka                                                                                                    Predsjednik vijeća

Marina Zagorec, v.r.                                                                           mr.sc. Ivica Kujundžić, v.r.