REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-94/14-2

 

 

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, Mirjane Čačić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. M. iz Z., protiv rješenja tužene Povjerenice za informiranje, Zagreb, klasa: UP/II-008-07/14-01/26, urbroj: 401-01/04-14-04 od 3. travnja 2014., radi prava na pristup informacijama, povodom prijedloga za obnovu postupka, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 19. studenoga 2014.

 

 

r i j e š i o   j e

 

                        Prijedlog se odbacuje.

 

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je podnio prijedlog za obnovu spora okončanog presudom broj UsII-53/14-34 od 15. listopada 2014., kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Povjerenice za informiranje.

Tužitelj u prijedlogu za obnovu navodi razloge propisane člankom 76. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.), među kojima je u točki 5. navedeno da će se spor okončan presudom obnoviti ako je u donošenju odluke sudjelovao sudac koji je prema članku 15. ovoga zakona morao biti izuzet.

Tužitelj navodi da je dana 15. listopada 2014. u 9,15 sati predao zahtjev za izuzeće predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske A. G. i raspravnog vijeća, sutkinje L. V. te je zamolio promptnu dostavu s  napomenom da je rasprava u 10 sati, ali je sutkinja održala raspravu na kojoj nije objavila presudu pa presuda ne može imati datum 15. listopada 2014., a odbacila je apsolutno sve dokazne prijedloge. Potom je dana 21. listopada 2014. povukao tužbu zbog činjenice da je na Upravnom sudu u Zagrebu pokrenut spor protiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske u osnovi na isti meritum, progon, pljačka i uništenje od VSO-a, radi učinkovitosti racionalnosti, te će se spis UsII-53/14 priklopiti na UsI-3664/14 radi priznavanja statusa hrvatskog branitelja.

Tužitelj u prijedlogu navodi da su učinjene bitne povrede postupka, pogrešno utvrđeno činjenično stanje i da je sudac morao biti izuzet radi čega predlaže Sudu da poništi presudu broj UsII-53/14 od 15. listopada 2014. i riješi izuzeće te donese rješenje o povlačenju tužbe.

Presudom broj UsII-53/14-34 od 15. listopada 2014. odlučeno je o tužbenom zahtjevu tužitelja u predmetu radi prava na pristup informacijama, a presuda je donijeta nakon što je predsjednik Visokog upravnog suda  Republike Hrvatske rješenjem broj: 29Su-466/14-5 od 1. listopada 2014. odlučio o zahtjevu tužitelja za izuzeće sutkinje L. V., L. K.-Đ. i M. Č. na način da je odbio zahtjev za izuzeće od odlučivanja u ovom predmetu jer iz navoda podnositelja zahtjeva nije proizlazilo da se radi o jednom od razloga zbog kojih se sudac mora izuzeti od odlučivanja o upravnom sporu.

U odnosu na podnesak tužitelja koji je prema navodu tužitelja predan u 9,15 sati neposredno pred raspravu zakazanu dana 15. listopada 2014. na koju je tužitelj bio uredno pozvan, valja reći da je podnesak dostavljen u spis, te je ocijenjeno da se radi o obavijesti vijeću o podnesku naslovljenom na predsjednika suda A. G. radi čega je rasprava održana, na raspravi punomoćnica tuženika upoznata s podneskom, te nakon zaključene rasprave donijeta i objavljena presuda.

Stoga prema ocjeni Suda tužitelj nije učinio vjerojatnim postojanje zakonske osnove za obnovu spora pa je temeljem članka 77. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima, prijedlog valjalo odbaciti.

 

U Zagrebu 19. studenoga 2014.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                                                    Lidija Vukičević, v.r.