REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-93/17-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane  Čačić, članica vijeća, te sudske savjetnice Andree Pejković Rabi, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. G. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, Jurišićeva 19, radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 31. svibnja 2017.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je u tužbi podnesenoj ovome Sudu dana 10. svibnja 2017. naveo da je protiv odluke Državnog sudbenog vijeća od 17. siječnja 2017., broj: OU-4/17, kojom je odbijen njegov zahtjev za uvidu u imovinsku karticu D. L. I., sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, izjavio žalbu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske, koji povodom te žalbe nije donio odluku, zbog čega tužitelj podnosi tužbu. Predložio je da sud poništi odluku Državnog sudbenog vijeća od 17. siječnja 2017.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv odluke Državnog sudbenog vijeća, broj: OU-4/17-2 od 17. siječnja 2017., doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/72, urbroj: 401-01/04-17-4 od 22. svibnja 2017., kojim je poništena navedena odluka od 17. siječnja 2017. i tužitelju omogućen pristup traženoj informaciji. Predlaže da Sud obustavi postupak.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv odluke Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, broj: OU-4/17-2 od 17. siječnja 2017., kojom je odbijen njegov zahtjev za uvid u imovinsku karticu D. L. I., sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a koji je zahtjev tužitelj podnio sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.). Iz rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/72, urbroj: 401-01/04-17-4 od 22. svibnja 2017., dostavljenog uz odgovor na tužbu, proizlazi da je u povodu žalbe tužitelja protiv navedene odluke Državnog sudbenog vijeća, ista odluka poništena (točka 1. izreke rješenja), djelomično odobreno tužitelju pravo na pristup informacijama po njegovom zahtjevu (točka 2.) i naloženo Državnom sudbenom vijeću da postupi sukladno točki 2. izreke toga rješenja u roku od osam dana od dana primitka istog (točka 3.).

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja na način da je postupio u cijelosti prema tužbenom zahtjevu, Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora, slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona odlučeno kao u izreci ovoga rješenja.

 

U Zagrebu 31. svibnja 2017.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                     Arma Vagner Popović,v.r.