REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-92/18-2

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E 

 

R J E Š E N J E  

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, mr.sc Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović Marković, članova vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja A. T. iz Đ., protiv tuženika Općine Đurđenovac, Đ., radi propuštanja donošenja odluke, na sjednici vijeća održanoj 7. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I.Tužba se odbacuje.

II. Odbija se zahtjev tuženika za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15., dalje u tekstu: ZPPI) tražeći ujedno da se u smislu odredbe članka 26a. ZPPI-a odgovorna osoba tuženika kazni. Iz sadržaja tužbe kao i dopune tužbe proizlazi da je tužitelj tražio informacije koje se odnose na izgradnju nove građevine, do njegove, radi čega je njegova nekretnina dobila novi kućni broj 2a umjesto dotadašnjeg 2 u ulici Lj. G.

            U odgovoru na tužbu Općina Đurđenovac po punomoći danoj Zajedničkom odvjetničkom uredu B. G. i R. L. iz O., iznose razloge zbog kojih tužbu treba odbaciti, a uz to je zatražen trošak prema troškovniku u iznosu  2.500,00 kn za odgovor na tužbu uključujući PDV-e 25% u iznosu od 625,00 kn, što ukupno iznosi 3.125,00 kn.

            Ovdje prvenstveno treba navesti da je tuženik Općina Đurđenovac u ovom slučaju javnopravno tijelo koje je trebalo donijeti odluku o zahtjevu tužitelja za pristup informacijama, a prema članku 20. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje u tekstu: ZUS) stavak 3. za tuženika radnje u sporu može poduzimati službena osoba javnopravnog tijela koja je donijela ili propustila donijeti odluku, postupila ili propustila postupiti, odnosno službena osoba javnopravnog tijela čija je odluka potvrđena osporavanom odlukom te druga osoba određena propisima o unutarnjem ustrojstvu javnopravnog tijela. Za poduzimanje radnje u sporu čelnik javnopravnog tijela može ovlastiti drugu službenu osobu tog tijela. Tijela državne uprave i druga državna tijela po punomoći čelnika može zastupati državno odvjetništvo.

            Stoga poduzimanje radnji u upravnom sporu za tuženika ne može obavljati odvjetnik. Kako za rješavanje o tužbenom zahtjevu tužitelja u ovom slučaju nije bilo nužno tražiti odgovor tuženika, jer nisu ispunjene pretpostavke za vođenje upravnog spora prema članku 30. stavak 1. točka 3. ZUS-a, ovaj Sud nije tražio ponovno očitovanje tuženika na tužbu.

            Slijedom iznesenog iz razloga što tuženika prema stajalištu izraženom i u dosadašnjim odlukama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, u upravnom sporu ne može zastupati odvjetnik, nije osnovano traženje iskazanog troška prema troškovniku, pa je zahtjev trebalo odbiti primjenom članka 79. stavak 1. ZUS-a.

            Nesporno je da se tužitelj obratio tuženiku sa zahtjevom za pristup informacijama, kako to sam tužitelj navodi, te da zbog nedonošenja odluke o njegovom zahtjevu trebao postupiti u smislu članka 25. stavak 2. ZPPI-a koji propisuje da se žalba može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja, a podnosi se prema stavku 1. tog članka Povjereniku. Tužitelj nije tako postupio, već je podnio tužbu, što znači da nije iskoristio redovni pravni lijek, pa je ovaj Sud tužbu odbacio, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora prema članku 30. stavku 1. točki 3. ZUS-a. 

            Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja temeljem članka 30. stavak 1. točka 3. i 79. stavak 1. ZUS-a.

 

U Zagrebu 7. ožujka 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Lidija Vukičević, v.r.