REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-92/2014-2

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, Mirjane Čačić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. M. iz Z., protiv rješenja tužene Povjerenice za informiranje, Zagreb, radi prava na pristup informacijama, povodom žalbe na presudu, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 19. studenog 2014.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Žalba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Presudom poslovni broj: UsII-53/14-34 od 15. listopada 2014. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Povjerenice za informiranje, klasa: UP/II-008-07/14-01/26. urbroj: 401-01/04-14-04 od 3. travnja 2014. godine.

Tužitelj je protiv presude Visokog upravnog suda podnio žalbu.

Žalba nije dopuštena.

Prema članku 66. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.), žalba se može podnijeti protiv presude upravnog suda, ali ne i protiv presude Visokog upravnog suda.

Prema članku 12. tog Zakona Visoki upravni spor odlučuje o žalbama protiv presude upravnih sudova i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba, o zakonitosti općih akata, o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i o drugim Zakonom propisanim slučajevima.

Trebalo je stoga žalbu odbaciti temeljem članka 72. stavak 2. kao nedopuštenu, u svezi s člankom 66. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima.

 

U Zagrebu 19. studenog 2014.

 

                                                                                                                  Predsjednica vijeća

                                                                                                               Lidija Vukičević, v.r.