REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-90/18-5

 

 

 

 

 

 

 R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa punomoćnica S. D., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., i Grada Zagreba, Z., u upravnom sporu radi nedonošenja rješenja po žalbi, na  sjednici vijeća održanoj 23. svibnja 2018.

 

 r i j e š i o  j e

 

I.Upravni spor se obustavlja.

II. Tužba se odbacuje u dijelu u kojem se odnosi na Grad Zagreb.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv Povjerenika za informiranje i Grada Zagreba, jer Povjerenik nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi koju je tužitelj podnio protiv rješenja Grada Zagreba, klasa: 008-02/18-002/1, urbroj: 251-02-22/007-18-2 od 16. siječnja 2018.

Sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 96/16. i 29/17.), tuženik je pozvan da dostavi odgovor na tužbu.

            Podneskom od 6. ožujka 2018. tuženik se očitovao na tužbene navode te je uz podnesak dostavio rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/1161, urbroj: 401-01-10-18-6 od 5. ožujka 2018.

            Navedenim rješenjem tuženik je odlučio o žalbi koju je tužitelj izjavio protiv rješenja javnopravnog tijela.

            O navedenom tužitelj je izvješten rješenjem ovog Suda, broj:UsII-25/18-10 od 28. ožujka 2018.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor, između ostalog, ako nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. tog Zakona. Odredbom članka 43. stavka 1. ovog Zakona propisano je da će sud obustaviti spor, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Tužitelj je u ovom upravnom sporu kao tuženika označio i prvostupanjsko tijelo koje je rješenjem odbilo njegov zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zakonitost rješenja prvostupanjskog javnopravnog tijela ocjenjuje Povjerenik za informiranje zbog čega prvostupanjsko javnopravno tijelo u ovom upravnom sporu ne može biti tuženik, čime ne postoje pretpostavke za vođenje ovog upravnog spora protiv Grada Zagreba.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučeno je kao pod točkom I. izreke, dok se odluka pod točkom II. temelji na odredbi članka 30. u vezi s člankom 3. točka 1. Zakona o upravnim sporovima.

           

U Zagrebu 23. svibnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ane Berlengi Fellner, v.r.