REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-87/18-7

 

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačič, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., zastupanog po punomoćnici S. D., odvjetnici iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 13. lipnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        I. Upravni spor se obustavlja.

                        II. Odbija se zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

                       

Obrazloženje

 

Tužitelj je u tužbi naveo da je dana 3. siječnja 2018. uputio tuženiku žalbu protiv rješenja Grada Z., klasa: 008-02/17-002/610, urbroj: 251-02-22/007-17-4 od 27. prosinca 2017., kojim rješenjem je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama. Kako tuženik nije riješio žalbu predložio je da sud naloži tuženiku da donese odluku o žalbi izjavljenu protiv rješenja od 27. prosinca 2017., uz naknadu troškova spora u iznosu od 2.500,00 kn.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Grada Z. od 27. prosinca 2017., donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/34, urbroj: 401-01/10-18-5 od 11. travnja 2018. kojim je poništeno navedeno prvostupanjsko rješenje (točka 1. izreke) i predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak (točka 2. izreke).

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16 i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Grada Z., klasa: 008-02/17-002/610, urbroj: 251-02-22/007-17-4 od 27. prosinca 2017., kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.). Iz rješenja tuženika, klasa: UP/II-008-07/18-01/34, urbroj: 401-01/10-18-5 od 11. travnja 2018., dostavljenog uz odgovor na tužbu, proizlazi da je tuženik u povodu žalbe tužitelja poništio navedeno rješenje od 11. travnja 2018. i predmet vratio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja, Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora slijedom čega je, temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučeno kao u točki I. izreke ovoga rješenja.

Odluka o troškovima spora (točka II. izreke) donesena je na temelju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima budući u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58. stavak 1. istog Zakona, već je upravni spor obustavljen, pa nema zakonske mogućnosti za usvajanje zahtjeva tužitelja za naknadu troškova upravnog spora, već sukladno navedenoj odredbi članka 79. stavak 4. Zakona svaka stranka snosi svoje troškove spora.

 

U Zagrebu 13. lipnja 2018.

                                                                                                                   

Predsjednica vijeća

                                                                                         Arma Vagner Popović, v.r.