REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-86/18-5

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Sanje Štefan, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan i Borisa Markovića, članova vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 17. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

            Dana 6. ožujka 2018. ovaj Sud je zaprimio tužbu tužitelja protiv tuženika radi nedonošenja rješenja po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Grada Z., klasa: 008-02/17-002/558, urbroj: 251-02-22/007-17-17 od 17. studenog 2017., dostavljenog u prilogu tužbe. Tim zahtjevom je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama, te obzirom da tuženik nije riješio o njegovoj žalbi ni nakon upućene požurnice, tužitelj predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku da u roku od 15 dana donese odluku o žalbi protiv rješenja od 17. studenog 2017. Također da se tuženiku naloži da odluku o žalbi dostavi tužitelju, te da na nadoknadi troška tužitelju u iznosu od 2.500,00 kuna.

            Tuženik se na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem je naveo da je u povodu izjavljene žalbe donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/122, urbroj: 401-01/10-18-6 od 11. travnja 2018., kojim se poništava prvostupanjsko rješenje i predmet vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. S obzirom na navedeno, tuženik predlaže ovom Sudu obustavu postupka zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela, te prilaže navedeno rješenje od 11. travnja 2018.

Također, u odgovoru na tužbu pobliže navodi kronologiju događaja, te navodi okolnosti zbog kojih smatra da tužitelj neopravdano angažira kapacitet ureda tuženika, pri čemu prelazi granicu disponiranja svog zakonom propisanog prava da ostvari pravo na pristup informacijama, na koji način onemogućava i funkcioniranje pravnog sustava.          

            Razmatrajući dostavljeni spis, te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je ocijenio da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema daljnjoj odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. tog Zakona.

Iz sadržaja tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi protiv prvostupanjskog rješenja od 17. studenog 2017. Tuženik je u međuvremenu o navedenoj žalbi odlučio svojim rješenjem od 11. travanja 2018., koje je priložio uz odgovor na tužbu.

Slijedom navedenog, proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, odnosno da je tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, pa sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem  odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

Odluka o trošku je utemeljena na odredbi članka 79. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima.

 

U Zagrebu 17. svibnja 2018.

 

                                          Predsjednica vijeća:

Sanja Štefan, v.r.