REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-69/15-4

 

 

 

 

U  I M  E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članova vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku pokrenutom po tužbi A. B. iz V., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 2. rujna 2015.

 

r i j e š i o    j e

 

                        Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio Sudu tužbu zbog nedonošenja odluke Gradskog muzeja V. o njegovom zahtjevu za pristup informaciji o načinu natjecanja za postavljanje likovne izložbe u galerijskom prostoru Gradskog muzeja u V..

Odredbom članka 29. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14.) propisano je da ako tužba ne sadržava propisane dijelove ili je nerazumljiva pozvat će se tužitelj da u određenom roku otkloni nedostatke tužbe i upozorit će ga se na posljedice koje će nastati ako ne postupi po traženju Suda.

Ako tužitelj u ostavljenom roku ne otkloni naznačene nedostatke tužbe, a oni su takvi sa sprečavaju rad Suda, Sud će rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu, ako ne nađe da je osporena pojedinačna odluka ništava ili upravni ugovor ništetan (stavak 2.).

Rješenjem ovog Suda, broj: UsII-69/15-3 od 29. lipnja 2015. tužitelj je pozvan da u roku od 8 dana od dostave prijepisa tog rješenja dostavi Sudu zahtjev podnesen Gradskom muzeju V. za pristup informaciji kao i dokaz da je zbog nedonošenja odluke tijela javne vlasti o zahtjevu za pristup informacijama, izjavio žalbu Povjereniku za informiranje. Ujedno tužitelj je pozvan da Sudu dostavi dokaz kada je žalba izjavljena (potvrdu pošte o predaji preporučene pošiljke ili dokaz o neposrednom uručenju žalbe Povjereniku za informiranje). Istim rješenjem tužitelj je upozoren da ukoliko u ostavljenom roku ne otkloni naznačeni nedostatak tužbe da će Sud odbaciti tužbu kao neurednu.

Naprijed navedeno rješenje tužitelj je, prema dostavnici koja se nalazi u spisu predmeta, primio 3. srpnja 2015.

Naime, prema odredbi članka 18. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.) korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva nadležnom tijelu.

Prema odredbi članka 25. stavak 2. naprijed navedenog Zakona protiv tijela javne vlasti koje u propisanom roku nije odlučilo o zahtjevu podnositelja za pristup informaciji dopuštena je žalba Povjereniku za informiranje.

Kako tužitelj nije postupio po rješenju Suda, broj: UsII-69/15-3 od 29. lipnja 2015. te u ostavljenom mu roku nije Sudu dostavio zahtjev podnesen Gradskom muzeju u V. za pristup informaciji kao i dokaz da je izjavio žalbu Povjereniku za informiranje zbog nedonošenja odluke tijela javne vlasti o njegovom zahtjevu za pristup informaciji, a budući se radi o nedostatku tužbe koja sprječava rad suda valjalo je sukladno odredbi članka 29. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14.) riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 2. rujna 2015.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                 Marina Kosović Marković, v.r.