REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-66/16-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Lidije Rostaš-Beroš, članica vijeća, te sudske savjetnice Višnje Jurjević, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice Ž. T. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 11. kolovoza 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužiteljica je dana 6. svibnja 2016. godine podnijela tužbu ovome Sudu navodeći da tuženik do dana podnošenja tužbe nije donio rješenje o njezinoj žalbi i isto joj dostavio najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe to jest u zakonski propisanom roku, a sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Stoga ovom Sudu podnosi tužbu zbog nerješavanja njezine žalbe od strane tuženika u zakonskom roku. Predlaže da Sud naloži tuženiku da u roku od 15 dana donese rješenje o njezinoj žalbi od 5. siječnja 2016., te dostavi traženu informaciju, a sve u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

            Tuženik se na traženje ovoga Suda očitovao odgovorom na tužbu u kojem je naveo da je riješio žalbu tužiteljice na način da je rješenjem klasa: UP/II-008-07/16-01/253, urbroj: 401-01/05-16-01 od 8. lipnja 2016. godine odbio žalbu tužiteljice kao neosnovanu. S obzirom da je tužiteljičina žalba riješena od strane tuženika, te je došlo do prekida šutnje uprave, tuženik predlaže da Sud rješenjem obustavi postupak.

            Tužiteljici je sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.), dostavljen odgovor na tužbu tuženika, koji je tužiteljica primila 6. srpnja 2016., no međutim na isti se nije očitovala.

            Razmatrajući tužbu i dostavljeni spis tuženika, sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tuženom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz podataka u spisu proizlazi da je tužiteljica pokrenula upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njezinoj žalbi, a koju je izjavila protiv rješenja Zdravstvenog veleučilišta u Z. od 28. prosinca 2015. godine. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog postupka tuženik donio rješenje klasa: UP/II-008-07/16-01/253, urbroj: 401-01/05-16-01 od 8. lipnja 2016. kojim je odlučio o žalbi tužiteljice protiv rješenja Zdravstvenog veleučilišta u Z. od 28. prosinca 2015.

            Slijedom izloženog proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužiteljice donošenjem navedenog rješenja od 8. lipnja 2016., radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

            Imajući na umu navedeno, trebalo je na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi s člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 11. kolovoza 2016.

 

                                                                                                            Predsjednik vijeća

                                                                                            Boris Marković, v.r.