REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-65/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M., Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja odluke o žalbi tužitelja, na sjednici vijeća održanoj 11. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

 

Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonom propisanom roku nije odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave V. broj: 511-14-01/3-UP/I-822/1-2017 od 22. studenog 2017. kojim je odbijen prigovor tužitelja protiv obavijesti prvostupanjskog tijela broj: 511-14-01/3-5546/1-2017 od 3. studenog 2017.

Tužitelj u tužbi predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku da donese rješenje te da pokrene odgovarajući postupak prema tuženiku zbog nerješavanja predmeta u zakonskom roku.

Tuženik u odgovoru na žalbu navodi da je povodom žalbe tužitelja donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/158, urbroj: 401-01/10-18-3 od 12. ožujka 2018. te predlaže ovom Sudu da obustavi upravni spor.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12.,  152/14., 94/16. i 29/17. – dalje: ZUS) odgovor tuženika dostavljen je tužitelju.

Odredbom članka 43. ZUS-a propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustavi spor.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a propisano je da će sud rješenjem obustavi spor kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavka 1. Zakona.

Kako je tijekom upravnog spora tuženik donio rješenje kojim je riješio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave V., proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi pa je Sud temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a riješio kao u izreci.

 

U Zagrebu 11. travnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.