REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-63/2013-2

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, mr.sc. Ivice Kujundžića i Marine Kosović Marković, članova vijeća, te sudske savjetnice Marine Katanec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Đ. R. iz Z., protiv tuženika Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste, Zagreb, radi nedonošenja rješenja,  u sjednici vijeća održanoj 10. listopada 2013.

 

r i j e š i o    j e

 

                   Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio ovom Sudu tužbu protiv tuženog Zagrebačkog holdinga d.o.o., navodeći da je svojim zahtjevom od 23. travnja 2013. zatražio od tuženika ostvarenje prava na pristup informacijama, nakon poduzetih radnji predstavnika komunalnog redara, koji zastupa Grad Z. u predmetima javne površine te odluke Vijeća gradske četvrti D. za nasipanje javne površine tj. poljskog puta k.č.br. 8257 k.o. Č.. Budući nije dobio odgovor, ponovio je zahtjev putem žalbe izjavljene istom tijelu 10. lipnja 2013. godine.

S obzirom da se tuženik oglušio na podneske, to tužitelj predlaže Sudu donošenje presude kojom se utvrđuje da ima pravo na dostavu informacija od javnog tijela, a sve u skladu s odredbama o pravu na pristup informacijama, da upozori javno tijelo na dužnost postupanja u skladu sa zakonskim odredbama te da dostavi tražene informacije u zakonskom roku od 30 dana, uz nadoknadu prouzročenih troškova.

Tužba nije dopuštena.

Odredbom članka 24. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) propisano je da se tužba podnosi sudu u roku od 30 dana od dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje (stavak 1.), s tim da se pri pokretanju spora zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili propuštanja postupanja u propisanom roku tužba sudu podnosi najranije osam dana nakon proteka propisanog roka (stavak 2.).

Prema pak odredbi članka 30. stavka 1. točke 1. citiranog Zakona, sud će rješenjem odbaciti tužbu, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora, ako utvrdi da je tužba podnesena nepravodobno ili prijevremeno.

Iz dokaza priloženih uz tužbu, kao i navoda tužbe, proizlazi da se tužitelj svojim zahtjevom od 23. travnja 2013. obratio Zagrebačkom holdingu d.o.o., ovdje tuženika, radi ostvarivanja prava na pristup informaciji, koje tijelo na zahtjev tužitelja nije odgovorilo, slijedom čega je tužitelj istom tijelu izjavio žalbu od 10. lipnja 2013., ponovno tražeći donošenje odluke u ovoj stvari, nakon čega je izjavio tužbu ovom Sudu, zbog nerješavanja njegovog zahtjeva u zakonom propisanom roku, odnosno uskrate prava na zatraženu informaciju.

S obzirom na tako utvrđeno činjenično stanje, a imajući u vidu odredbu članka 25. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.), Sud  nalazi da u konkretnom slučaju nisu ispunjene procesne pretpostavke za pokretanje upravnog spora propisane naprijed citiranom odredbom članka 24. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima.

Naime, odredbom članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da se protiv rješenja tijela javne vlasti može izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja (stavak 1.), s tim da se žalba može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja (stavak 2.).

Sukladno članku 66. stavku 1. citiranog Zakona, poslove neovisnog državnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama do izbora Povjerenika za informiranje obavljat će Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Kako se, dakle, tužitelj sa žalbom zbog nedonošenja rješenja po njegovom zahtjevu nije obratio nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao drugostupanjskom tijelu ovlaštenom za rješavanje žalbe u slučajevima kada tijelo javne vlasti nije u propisanom roku odlučilo o zahtjevu za pristup informaciji, to Sud nalazi da je tužba tužitelja preuranjena, a što čini zapreku za pokretanje predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem citirane odredbe članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 10. listopada 2013.

                                                                                              Predsjednica vijeća

                                                                                     Evelina Čolović Tomić, v.r.