REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-60/18-4

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan, članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., radi nedonošenja rješenja u postupku prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 5. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu radi nedonošenja rješenja od strane Povjerenika za informiranje u vezi njegove žalbe podnesene istom tijelu na rješenje bolnice K. T. broj: 05-10/19-17.

Tužba je dostavljena na odgovor tuženiku.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je u žalbenom postupku donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/182, urbroj: 401-01/06-18-2 od 26. ožujka 2018. Navedeno rješenje dostavio je uz odgovor na tužbu.

Rješenjem je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja bolnice broj: 05-10/19-2017 od 2. siječnja  2018. godine kao neosnovana.

Protiv navedenog rješenja tužitelj može podnijeti u roku od 30 dana tužbu Visokom upravnom sudu.

Odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-  dalje u tekstu:  ZUS) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu sud će obustaviti spor.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi, između ostalog, propisani člankom 43. stavkom 1. ZUS-a.

Kako je u konkretnom slučaju tužitelj podnio tužbu radi nedonošenja rješenja o njegovoj žalbi, a tuženik je rješenjem koje je dostavio uz odgovor na tužbu riješio žalbu tužitelja, u cijelosti je postupljeno prema tužbenom zahtjevu.

Stoga je temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a odlučeno kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 5. travnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.