REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-59/2014-2

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Ljiljane Karlovčan-Đurović članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja K. Š. iz K. P., protiv tuženika Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, radi nepostupanja o pravu na pristup informacijama, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 5. lipnja 2014.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

           

Tužitelj je ovom Sudu dana 2. lipnja 2014. podnio tužbu u kojoj navodi da je Državno odvjetništvo dana 30. siječnja 2014. godine zaprimilo kaznenu prijavu podnesenu od strane tužitelja, te da navedeno Državno odvjetništvo do dana podnošenja tužbe nije dalo informaciju o podnesenoj kaznenoj prijavi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Tužitelj u prilogu tužbe dostavlja kaznenu prijavu od 28. siječnja 2014. godine, podnesak upućen od strane tužitelja navedenom Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Bjelovaru od 5. ožujka 2014. godine, podnesak tužitelja upućen istom tijelu od 22. travnja 2014. godine, te preslike dostavnica – povratnica o prijemu navedene pošiljke od strane Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. 

Tužba nije dopuštena.

Odredbom članka 30. stavak 1. točka 3. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) propisano je da će sud rješenjem odbaciti tužbu, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora, ako utvrdi da protiv pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora nije korišten redovit pravni lijek.

Prema odredbi članka 3. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) predmet upravnog spora može biti ocjena zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovitom pravnom lijeku stranke odnosno da postupi prema propisu.

Odredbom članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.) koji je stupio na snagu 8. ožujka 2013. godine propisano je da se protiv rješenja tijela javne vlasti može izjaviti žalba povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a prema stavku 2. istog članka Zakona žalba se može izjaviti i kada tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Dakle, u konkretnom slučaju tužitelj je bio u obvezi izjaviti žalbu povjerenici za informiranje, uslijed nepostupanja po njegovu zahtjevu za pristup informacijama.

Kako tužitelj nije postupio na opisani način, odnosno nije iskoristio sva pravna sredstava propisana citiranim odredbama Zakona kao procesnim pretpostavkama za pokretanje i vođenje upravnog spora, to je tužba tužitelja podnesena preuranjeno slijedom čega je isti temeljem odredbe članka 30. stavak 1. točka 3. Zakona o upravnim sporovima trebalo odbaciti kao nedopuštenu.

 

U Zagrebu 5. lipnja 2014.

 

 

                                                                                                                      Predsjednica vijeća

                                                                                                                       Mirjana Čačić, v.r.