REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-52/2014-5

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Borisa Markovića, članova vijeća, te sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice S. P. iz D.,  zastupane po staratelju S. P. iz D.,  protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje, Zagreb, klasa: UP/II-008-07/13-01/109, urbroj: 401-01/04-14-04 od 10. travnja 2014., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 3. srpnja 2014.

 

p r e s u d i o    j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/13-01/109, urbroj: 401-01/04-14-04 od 10. travnja 2014.

                       

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem točkom 1. izreke, odbačen je zahtjev tužiteljice za pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na uvid i razgledavanje spisa predmeta klasa: UP/I-02/9-573/1-1977 i klasa: UP/I-555-05/10-09/22 iz 2010. Točkom 2. i 3. izreke istog rješenja naloženo je  Centru za socijalnu skrb O. da u roku od 15 dana riješi zahtjev tužiteljice za pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na uvid i razgledavanje matične knjige o evidenciji osoba po vrstama smetnji (psihička retardacija).

Tužiteljica tužbom pobija osporeno rješenje navodeći da je njezinom staratelju, ocu S. P. povodom njegovog zahtjeva za uvid i razgledavanje spisa dozvoljen samo uvid i razgledavanje spisa predmeta broj UP/I-555-05/10-09/22, ali ne i spis UP/I-02/9-573/1-1977, uz obrazloženje da spis ne postoji, što nije točno jer se medicinska dokumentacija tužiteljice nalazi upravo u tome spisu. Da tužiteljica ima pravo na osobnu invalidninu dokazuje nalazom i mišljenjem Invalidske komisije u O., broj II/309 od 29. lipnja 1977. i drugom medicinskom dokumentacijom koja se nalazi u tom spisu predmeta, a još u vrijeme kada je tužiteljica imala 8 i 16 godina života. Stoga smatra nezakonitom točku izreke rješenja tuženika kojim je njezin zahtjev za uvid u spis odbačen te smatra da njezin otac i staratelj sukladno odredbama Obiteljskog zakona te Ustava Republike Hrvatske koji se odnose na obveze i prava roditelja te prava invalidnih osoba ima pravo na uvid i razgledavanje spisa predmeta broj UP/I-02/9-573/1-1977, jer je isti u strogoj vezi sa ostvarivanjem prava tužiteljice na osobnu invalidninu.

Predlaže uvažiti tužbeni zahtjev i poništiti rješenje tuženika u dijelu kojim je odbačen njezin zahtjev.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju kod zahtjeva za uvid i razgledavanje spisa predmeta. Napominje da je 26. svibnja 2014. Centar za socijalnu skrb O. putem telefaxa dostavio tuženiku dopis kojim se tužiteljica poziva radi uvida u matične knjige o evidenciji osoba po vrstama smetnji u dijelu koji se odnosi na tužiteljicu, koji dopis je tužiteljica zaprimila 30. travnja 2014. Predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) odgovor na tužbu tuženika dostavljen je tužiteljici.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Kako tužiteljica osporava samo primjenu prava, činjenice su nesporne, a stranke u tužbi i odgovoru na tužbu izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave, Sud je spor riješio bez rasprave na temelju odredbe članka 36. točke 4. navedenog Zakona o upravnim sporovima, te je utvrdio da tužbeni zahtjev nije osnovan.

Odredbom članka 1. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.) propisano je, između ostalog, da se ovim zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Odredbom članka 4. točka 3. istog Zakona, propisano je da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Iz podataka spisa proizlazi da je Ministarstvo uprave dana 13. prosinca 2013. dostavilo tuženiku sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) na nadležno postupanje žalbu tužiteljice zbog neodlučivanja o njezinom zahtjevu na pristup informacijama od strane Centra za socijalnu skrb O.. U postupku je kao nesporno utvrđeno da je tužiteljica od Centra za socijalnu skrb O. dana 13. svibnja 2013. zatražila uvid i razgledavanje spisa predmeta i to UP/I-02/9-573/1-0977 i UP/I-555-05/10-09/22 iz 2010. kao i uvid i razgledavanje matične knjige o evidenciji osoba po vrstama smetnji (psihička retardacija).

Imajući u vidu naprijed navedeno i u postupku utvrđeno Sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, jer tužiteljica svoje pravo na dostupnost informacija u upravnim predmetima klasa: UP/I-02/9-573/1-1977 i klasa: UP/I-555-05/10-09/22 može ostvariti sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) koje se odnose na obavješćivanje stranaka i drugih osoba.

Naime, odredbom članka 84. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes imaju pravo obavijestiti se o tijeku postupka i razgledati spis predmeta te o svom trošku umnožiti akte iz spisa, osim zapisnika o vijećanju i glasovanju članova kolegijalnih tijela, nacrta rješenja i drugih akata koji su propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili ako je to protivno interesu stranke ili trećih osoba (stavak 1.). Razgledavanje spisa obavlja se u službenim prostorijama javnopravnog tijela kod kojeg se vodi postupak. U opravdanim slučajevima spisi se mogu razgledavati u službenim prostorijama drugog javnopravnog tijela (stavak 2.). Kad se spis predmeta vodi u elektroničkom obliku, javnopravno tijelo dužno je osigurati tehničke uvjete za njegovo razgledavanje. Javnopravno tijelo može osigurati dostupnost spisa elektroničkim putem, ako su osigurani uvjeti za zaštitu privatnosti stranke (stavak 3.). O odbijanju zahtjeva za razgledavanje i umnožavanje spisa donosi se rješenje (stavak 4.).

Dakle, pravo osoba koje kao stranke sudjeluju u upravnom postupku ili koje dokažu pravni interes je dostupnost svih informacija koje su vezane za taj postupak u smislu naprijed citirane odredbe članka 84. Zakona o općem upravnom postupku (pravo na obavješćivanje o tijeku postupka, razgledavanje spisa predmeta te umnožavanju akata i spisa), slijedom čega se na takve slučajeve ne primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Stranka koja je sudjelovala ili sudjeluje u takvim postupcima ne može pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama tražiti dostavu neke dokumentacije koja je sastavni dio navedenog postupka.

Naime, Zakon o pravu na pristup informacijama donesen je s ciljem da se svim fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti javnog djelovanja tijela javne vlasti omogući i  osigura ostvarivanje prava na pristup informacijama u onim slučajevima kada navedene osobe bez citiranog Zakona ne bi mogle ostvariti to pravo, međutim, u konkretnom slučaju tužiteljica to svoje pravo može ostvariti temeljem naprijed citirane odredbe Zakona o općem upravnom postupku koja tužiteljici jamči ostvarenje tog prava, naravno, uz ograničenja koja su propisana odredbama navedenog Zakona.

Imajući u vidu sve navedeno, osporeno rješenje se, uz obrazloženje kakvo je njime dano, ne može ocijeniti nezakonitim, pa je Sud na temelju odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) presudio kao u izreci presude.

 

U Zagrebu 3. srpnja 2014.

 

                                                                                                                  Predsjednica vijeća

                                                                                                           Arma Vagner Popović, v.r.