REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-50/2014-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Sanje Štefan, članova vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr.sc. I. Š., Z., protiv Povjerenika za informiranje, radi nedonošenja rješenja o  prava na pristup informacijama, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 5. lipnja 2014.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonskom roku nije odlučio o žalbi protiv rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: 032-03/13-02/9, urbroj: 354-01/13-3 od 30. prosinca 2013. pa  predlaže Sudu da  usvoji tužbu  i odluči o žalbi podnesenoj protiv navedenog rješenja.

            Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je 21. svibnja 2014. donio rješenje kojim je poništio rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 30. prosinca 2013. i odobrio tužitelju pristup zatraženim informacijama pa iz tih razloga  predlaže Sudu da  obustavi postupak zbog „šutnje uprave“ odnosno odbije tužitelja s njegovom zahtjevom.

            Tijekom upravnog  spora tuženik je obavijestio ovaj sud da je  rješenjem, klasa: UP/II-008-07/14-01/48, urbroj: 401-01/04-14-07 od 21. svibnja 2014., poništio rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa: 032-03/13-02/9, urbroj: 354-01/13-3 od 30. prosinca 2013. (točka 1.), odobrio tužitelju pristup zatraženim informacijama – zapisnici sa svih sjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave održanih temeljem članka 15. stavka 1. te stavka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave održanih od stupanja na snagu navedenog Zakona pa do dana odlučivanja o njegovom zahtjevu (točka 2.) te je naložio Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave da u roku od osam dana od dana primitka ovog rješenja postupi sukladno točki 2. izreke rješenja (točka 3.).

            Odredbom članka 43. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona, propisano je da će sud rješenjem obustaviti postupak kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavkom 1. Zakona.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik  donio rješenje kojim je uvažio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja  Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 30. prosinca 2013., proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi, to je Sud temeljem članka 46. stavka 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima, riješio kao u izreci.

           

U Zagrebu 5. lipnja 2014.

 

                                                                                                                      Predsjednica vijeća

                                                                                                                         Blanša Turić, v.r.