REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-49/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M., Đ., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/17-01/1165, urbroj: 401-01/04-17-2 od 29. prosinca 2017., radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 11. travnja 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske Z., klasa: UP/II-008-07/17-01/1165, urbroj: 401-01/04-17-2 od 29. prosinca 2017.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženika točkom 1. izreke poništava se rješenje škole S. R., B. O., klasa: UP/I-602-02/17-01/16, urbroj: 2197/02-380-217-2 od 13. studenog 2017. u dijelu u kojem tužitelju nije omogućen pristup Prijavi potrebe za radnikom – Obrazac PR, dopisu Ureda državne uprave u K.-z. županiji, klasa: 602-02/17-01/114, urbroj: 2140-03/7-17-15 od 10. listopada 2017., te dopisu škole S. R., B. O., klasa: 112-03/17-01/18, urbroj: 2197/02-380-2-17-1 od 10. listopada 2017. upućenom K.-z. županiji. Točkom 2. izreke odobrava se tužitelju pravo na pristup preslici Prijave potrebe za radnikom – Obrazac PR, dopisu Ureda državne uprave u K.-z. županiji  klasa: 602-02/17-01/114, urbroj: 2140-03/7-17-15 od 10. listopada 2017. te dopisu škole S. R., B. O. klasa: 112-03/17-01/18, urbroj: 2197/02-380-2-17-1 od 10. listopada 2017. upućenom K.-z. županiji. Točkom 3. izreke odbija se žalba tužitelja u preostalom dijelu kao neosnovana, a točkom 4. nalaže se školi S. R., B. O. da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja.

Protiv rješenja tuženika tužitelj je izjavio žalbu i u bitnome ističe da je navedenim rješenjem djelomično onemogućen u dobivanju određenih dokumenata, odnosno da mu se oduzima Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom zajamčeno pravo na pristup informacijama, odnosno pravo na uvid i dobivanje svih traženih preslika dokumenata u zakonom propisanom roku. S obzirom na činjenicu da nije dobio svu traženu dokumentaciju, a za koju ima pravo, predlaže ovom Sudu da poništi rješenje tuženika te donese novo, odnosno da mu omogući pravo na pristup traženim informacijama i dobivanje svih traženih preslika dokumenata u zakonom propisanom roku vezanih uz njegov zahtjev od 30. listopada 2017.

Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da iz tužbe nisu razvidni konkretni razlozi za pokretanje upravnog spora u smislu odredbe članka 23. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima iz kojeg razloga tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom ponavlja razloge koji su bili odlučni za donošenje osporenog rješenja. S obzirom da je tužitelj zahtjevom za pristup informacijama tražio uvid u kompletnu natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata na natječaju za radno mjesto učitelj informatike, a da niti jedan od prijavljenih kandidata nije izabran, smatra da je pravilno postupilo prvostupanjsko tijelo kada je odbilo zahtjev za pristup informacijama jer za navedene podatke ne prevladava javni interes, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. U odnosu na točku 2. izreke rješenja smatra da se radi o dokumentaciji koja predstavlja ispunjene zakonske obveze prvostupanjskog tijela vezano za prijavu potrebe za radnikom sukladno člancima 107. stavka 5. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatra da tužba nije osnovana pa predlaže da se tužba odbije i potvrdi osporeno rješenje.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Prema podacima spisa predmeta i obrazloženja osporavanog rješenja tuženika proizlazi da je tužitelj 30. listopada 2017. školi S. R., B. O. podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama – uvid u kompletan natječajni postupak i natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto učitelj/ice informatike objavljenog 12. listopada 2017. te dobivanje preslika odgovarajućih dokumenata vezano za taj natječaj.

Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja s obrazloženjem da se ne može udovoljiti zahtjevu tužitelja jer nitko od kandidata nije primljen na radno mjesto i neće doći do trošenja javnih sredstava pa slijedom toga ne postoji interes javnosti za dobivanje navedenih informacija već samo osobni interes tužitelja.

Tuženik je odlučujući o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja djelomično poništio prvostupanjsko rješenje te je tužitelju odobrio pristup informacijama, odnosno pristup preslici prijave potrebe za radnikom – Obrazac PR, dopisu Ureda državne uprave u K.-z. županiji od 10. listopada 2017. te dopisu škole S. R., B. O. od 10. listopada 2017.

Tuženik smatra da se radi o ostvarivanju načela transparentnosti postupka natječaja te da je trebalo omogućiti tužitelju pravo na uvid u navedenu natječajnu dokumentaciju a posebno imajući na umu činjenicu da ista ne sadržava zakonska ograničenja iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Iz spisa predmeta proizlazi da po raspisanom natječaju škole S. R., B. O. nije odabran niti jedan kandidat, odnosno da ni s jednim kandidatom nije zasnovan radni odnos s obzirom da je kandidatkinja odustala od kandidature za navedeno radno mjesto. I prema ocjeni ovoga Suda pravilan je zaključak tuženika da u odnosu na dokumentaciju neizabranih kandidata iz natječaja ne prevladava javni interes već  prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, budući se ne radi o osobama zaposlenim u tijelima javne vlasti koje će biti plaćene iz javnih sredstava.

Iz navedenog proizlazi da je osporeno rješenje tuženika obrazloženo sukladno odredbi članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku, da su navedeni potpuni i valjani razlozi koji upućuju na osnovanost odluke tuženika kao i mjerodavne odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Stoga ovaj Sud nalazi da tužitelj svojim navodima nije doveo u sumnju pravilnost i zakonitost odluke tuženika.

S obzirom na navedeno trebalo je na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 11. travnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.