REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-48/18-5

 

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačič, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M. iz Đ., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 20. travnja 2018.

 

p r e s u d i o    j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/1022, urbroj: 401-01/04-18-2 od 26. siječnja 2018.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženika poništeno je rješenje Pučkog otvorenog učilišta K., klasa: 612-13/17-01/69, urbroj: 2140-36-06-17-49 od 12. listopada 2017., po točkama I. i II. izreke kojima je djelomično usvojen/odbijen zahtjev za pristup informacijama tužitelju. Točkama II. i III. izreke osporenog rješenja djelomično je odobreno tužitelju pravo na pristup preslici zamolbi, ugovora o radu, zahtjevu za financiranje troškova prijevoza u javnom radu od 7. kolovoza 2017., a koji podaci se odnose na izabranu kandidatkinju na natječaju, time da se određeni podaci prekriju, sve pobliže navedeno točkama II. i III. izreke osporenog rješenja. Točkom IV. izreke naloženo je tužitelju da postupi sukladno točkama II. i III. izreke rješenja. Točkom V. izreke odbijena je žalba tužitelja  u preostalom dijelu.

Tužitelj u tužbi navodi da mu je djelomično onemogućeno dobivanje određenih dokumenata čime mu se oduzima njegovo ustavom i zakonom zajamčeno pravo na pristup informacijama, odnosno pravo na uvid i dobivanje svih preslika dokumenata u zakonom propisanom roku, a koje je zatražio zahtjevom od 11. kolovoza 2017. od Pučkog otvorenog učilišta K. Predlaže da Sud poništi rješenje tuženika i omogući uvid u dobivanje traženih preslika po njegovom zahtjevu.

Tuženik u odgovoru na tužbu ističe da iz tužbe nisu razvidni konkretni razlozi za pokretanje ovog spora u smislu odredbe članka 23. stavak 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima iz kojeg razloga tuženik u ovom odgovoru na tužbu u bitnom ponavlja razloge koji su bili odlučni za donošenje osporenog rješenja. Kako je  žalitelj zahtjevom za pristup informacijama tražio uvid u kompletnu natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata na natječaju za radno mjesto pomoćnik/ca u muzeju (objavljen 12. srpnja 2017.) ističe slijedeće: u odnosu na točku I. rješenja tuženik je poništio u dijelu pod točkom 1. izreke prvostupanjsko rješenje iz razloga što je prvostupanjsko tijelo pogrešno postupilo kad je postupajući po  rješenju tuženika od 13. listopada 2017. donijelo rješenje kojim žalitelju dostavlja tražene informacije jer prvostupanjsko tijelo ne donosi rješenje kad dostavlja stranci traženu informaciju (članak 23. stavak 1. točka 1. Zakona), a navedeno je detaljno obrazloženo na stranicama 2. i 3. osporenog rješenja na koje se poziva. U odnosu na točku II. izreke tuženik je postupajući sukladno članku 25. stavak 5. Zakona proveo test razmjernosti javnog interesa iz kojeg razloga su prekriveni osobni podaci za koje je utvrđeno da ne prevladava javni interes za omogućavanje pristupa istim (članak 15. stavak 5. Zakona), a što je obrazloženo na stranici 5. obrazloženja. Navodi da je iz zapisnika prvostupanjskog tijela od 25. kolovoza 2017. vidljivo da je žalitelju omogućen uvid u kompletnu natječajnu dokumentaciju (str. 3. osporenog rješenja). Također se poziva na presudu ovoga Suda, posl.broj: UsII-331/17 od 11. siječnja 2018. Predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije i potvrdi pobijano rješenje tuženika.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Iz spisa predmeta proizlazi da je tužitelj zahtijevao pristup informacijama kojima je tražio natječajnu dokumentaciju za sve prijavljene kandidate po natječaju za radno mjesto „pomoćni/ca radnik/ca u muzeju“, objavljen 12. srpnja 2017.

Prema odredbi članka 15. stavka 2. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Prema odredbi članka 16. stavka 1. naprijed navedenog Zakona tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. i 4. ovog Zakona, dužno je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Prema stavku 2. citiranog članka Zakona kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno je utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. ovog Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićeni interes, informacija će se učiniti dostupnom.

Iz podataka spisa predmeta, dostavljenih ovom Sudu, proizlazi da su tijela javne vlasti u svemu postupila sukladno naprijed navedenim odredbama Zakona te omogućila tužitelju (kao jednom od kandidata na natječaj) pristup dokumentaciji vezanoj za objavu natječaja kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, a što je sve detaljno navedeno u izreci rješenja tuženika i proizlazi iz dokumentacije uz odgovor na tužbu (zapisnik i služena bilješka od 25. kolovoza 2017.). Također, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka određeno je da će se prekriti podaci o adresi, mjestu i datumu rođenja, broju telefona, broju mobitela i adresi elektroničke pošte, osobnom identifikacijskom broju i vlastoručnom potpisu odabrane kandidatkinje na tom natječaju, čime je postupljeno sukladno odredbi članka 15. stavak 5. navedenog Zakona, prema kojoj odredbi će se preostali dijelovi informacije učiniti dostupnim, ako tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju sukladno stavcima 2. i 3. tog članka Zakona. Ovo sve nakon provedenog testa razmjernosti javnog interesa nakon kojeg je utvrđeno da, u konkretnom slučaju, prevladava javni interes da se tužitelju omogući pristup informacijama na način kako je to učinjeno rješenjem tuženika pod točkom II. izreke.

Nadalje, osnovano tužitelju nije odobren zahtjev za pristup informacijama u dijelu u kojem traži presliku dokumentacije neizabranih kandidata budući isti nisu bili primljeni na radno mjesto za koje je proveden predmetni natječaj pa neće biti niti plaćeni za svoj rad iz javnih sredstava zbog čega ne postoji niti interes javnosti za dobivanje tih informacija, a kakvo shvaćanje je ovaj Sud zauzeo u svojoj presudi, posl.broj: UsII-338/17 od 14. ožujka 2018.

Također je pravilno odbijena žalba u dijelu u kojem se traži aneks ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu za odabranu kandidatkinju budući u vrijeme podnošenja zahtjeva za pristup informacijama prvostupanjsko tijelo nije posjedovalo izrađenu informaciju u smislu članka 5. stavak 1. točke 3. navedenog Zakona jer je potpisani primjerak istog zaprimljen kod prvostupanjskog tijela 6. listopada 2017.

            Slijedom navedenog, trebalo je pozivom na odredbu članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci presude.

 

U Zagrebu 20. travnja 2018.

 

                                                                                    Predsjednica vijeća

                                                                                    Arma Vagner Popović,v.r.