REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-47/2013-6

 

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović predsjednice vijeća, mr. sc. Ivice Kujundžića i  Eveline Čolović Tomić članova vijeća te sudske savjetnice Marine Katanec zapisničarke u upravnom sporu tužitelja I. Š. iz Z., kojeg zastupa odvjetnica A. Š., Z., protiv tuženog Agencije za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, radi šutnje uprave, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj  19. rujna 2013.

 

r i j e š i o  j e

 

                   Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

          Tužbom od 19. lipnja 2013. tužitelj je tražio sudsku zaštitu radi nerješavanja njegove žalbe u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, dakle radi šutnje uprave.     Zahtjeva da Sud utvrdi nezakonito ponašanje tužene zbog propuštanja rješavanja žalbe u zakonskom roku te da sam odluči o zahtjevu za pristup informacijama.

          Tužena Agencija za zaštitu osobnih podataka dostavila je odgovor na tužbu iz kojeg proizlazi da je odlučila o žalbi tužitelja i rješenjem kojim je naložila davanje tražene informacije u cijelosti udovoljila tužbenom zahtjevu. Iz odgovora na tužbu proizlazi i da je tražena informacija dostavljena tužitelju. Tužena prigovara nadležnosti ovog Suda.

          Tužitelju je odgovor na tužbu dostavljen, ali se na njega u ostavljenom roku nije očitovao.

          Tužba je djelomično osnovana.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 130/11.), Upravni sud Republike Hrvatske od 1. siječnja 2012. nastavlja s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske pa nadležnost ovog Suda za rješavanje sporova u predmetima ostvarenja prava na pristup informacijama proizlazi iz analogne primjene odredbi članka 17. stavak 8. i 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.).

          Iz podataka spisa proizlazi da se tužitelj zahtjevom za ostvarenje prava na pristup informacijama obratio Sveučilištu u D., tražeći dostavu preslika natječajne dokumentacije jednog od natjecatelja te mu je bilo odgovoreno da traženu informaciju može dobiti uvidom u dokumentaciju sveučilišta.

Nezadovoljan takvom obavijesti, tužitelj je Agenciji za zaštitu osobnih podataka dana 20. veljače 2013. podnio žalbu, čije je rješavanje požurio 10. travnja 2013., a tužbu je podnio  protekom najmanje osam dana nakon proteka roka propisanog za donošenje rješenja (čl. 22. st. 1. i 2.  toč. 2. i 3., čl. 24. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - Narodne novine broj: 20/10, 143/12).

Tužena nije odlučila o žabi tužitelja sve do  28. lipnja 2013., kada je uvažila žalbu i naredila pružanje tražene informacije u traženom obliku, uz ograničavanje informacije o osobnim podacima natjecatelja.

Spomenuto rješenje o žalbi tužitelja doneseno je izvan zakonom propisanog roka, koji prema odredbama  članka 17. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.) iznosi najkasnije 30 dana od dana uredno predane žalbe, čime je tužena povrijedila svoju obvezu u zakonom propisanom vremenu odlučiti o žalbi.

 U odnosu na dio tužbenog zahtjeva kojim tužitelj od suda traži da mu omogući traženu informaciju postupak je valjalo obustaviti, jer je taj dio zahtjeva u cijelosti konzumiran odlukom tužene klasa: UP/II-008-04/13-01/81, urbroj: 567-06/04-13-07 od 28. lipnja 2013., po kojem je davatelj informacije i postupio te traženu informaciju dostavio tužitelju.

Stoga je pozivom na odredbu članka43 stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine broj: 20/10. i 143/12) postupak obustavljen.

 

U Zagrebu 19. rujna 2013.

 

        Predsjednica vijeća

                                                                                         Senka Orlić-Zaninović, v.r.