REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-42/16-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, mr.sc. Ivice Kujundžića i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. društvo za zaštitu i unapređenje M., S., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi nedonošenja rješenja u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 5. svibnja 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

            Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je dana 29. ožujka 2016.. putem pošte preporučeno, podnio tužbu ovom  Sudu, radi nedonošenja rješenja od strane tuženika po njegovoj žalbi izjavljenoj 28. siječnja 2016. godine u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama. Tužitelj je dana 7. prosinca 2015. podnio Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske zahtjev za pristup informacijama, a koji zahtjev je odbijen rješenjem od 18. siječnja 2016., nakon čega je tužitelj u zakonskom roku podnio žalbu tuženiku. Tuženik je zaprimio žalbu 1. veljače 2016. te nije, protekom roka od 30 dana od dana dostave žalbe, donio rješenje, slijedom čega tužitelj predlaže ovom Sudu da mu omogući pristup informacijama na način da odobri preslik relevantnih dokumenata o utvrđenim nepravilnostima i poduzetim mjerama temeljem inspekcijskog nadzora provedenog u Park šumi M. tijekom prosinca 2014. godine, odnosno da naloži tuženiku da u roku 30 dana od dana dostave presude dostavi pisanim putem tražene informacije tužitelju.

            Tuženik u odgovoru na tužbu ističe kako je, rješavajući o žalbi, u žalbenom postupku utvrdio da je žalba osnovana te je rješenjem, klasa: UP/II-008-07/16-01/112, urbroj: 401-01/05-16-03 od 28. travnja 2016., poništio rješenje Ministarstva poljoprivrede, klasa: UP/I-008-02/15-01/61, urbroj: 525-02/1380-16-3 od 18. siječnja 2016. i odobrio tužitelju pristup zatraženim informacijama. S obzirom da je tužiteljeva žalba riješena od strane tuženika, to je došlo do prekida šutnje uprave, slijedom čega tuženik predlaže ovom Sudu obustaviti predmetni postupak.

            Tužitelju je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12. i 152/14.), dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

            Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva, kao i priloženih podnesaka stranaka u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede, klasa: UP/I-008-02/15-01/61 od 18. siječnja 2016., kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama u vidu preslike relevantnih dokumenata (zapisnika) o utvrđenim nepravilnostima i poduzetim mjerama temeljem inspekcijskog nadzora provedenog u Park šumi M. tijekom prosinca 2014. godine. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog upravnog spora tuženik donio rješenje od 28. travnja 2016., kojim je poništio prvostupanjsko rješenje od 18. siječnja 2016. (točka 1. izreke), odobrio tužitelju dobivanje zapisnika o inspekcijskom nadzoru obavljenom u Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom M., klasa: 321-10/14-01/2394 od 4. prosinca 2014. i zapisnika o inspekcijskom nadzoru obavljenom u Hrvatskim šumama d.o.o., klasa: 321-10/14-01/2394 od 12. ožujka 2015. (točka 2. izreke), te naložio Ministarstvu poljoprivrede da u roku od 8 dana omogući tužitelju pristup zatraženoj informaciji (točka 3. izreke).

            Slijedom izloženog, razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem rješenja od 28. travnja 2016., dakle na način kako to propisuje odredba članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), prema kojoj će, kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

            Radi navedenog, Sud nalazi da su nastupili razlozi za obustavu predmetnog upravnog spora, jer je tuženik, u tijeku spora, u cijelosti postupio po tužbenom zahtjevu, slijedom čega je valjalo, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 5. svibnja 2016.

 

                                                                                                            Predsjednica vijeća

Evelina Čolović Tomić, v.r.