REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-42/15-3

                                                                                                                                         

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Ivice Kujundžića, predsjednika vijeća, Eveline Čolović Tomić i Mire Kovačić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Katanec, zapisničarka, povodom prijedloga O. B. iz S., za ponavljanje sudskog postupka okončanog presudom ovog Suda, posl. broj: UsII-81/2014-4 od 9. listopada 2014., radi prava na pristup informacijama, u  nejavnoj sjednici vijeća održanoj 11. lipnja 2015.

 

r i j e š i o    j e

 

Prijedlog za ponavljanje sudskog postupka se odbacuje.

 

                                       Obrazloženje

 

            Predlagatelj O. B. podnio je ovom Sudu 6. svibnja 2015. godine prijedlog za obnovu spora okončanog presudom ovog Suda, broj: UsII-81/2014-4 od 9. listopada 2014., a koja presuda je donesena u upravnom sporu pokrenutom po tužbi izjavljenoj radi prava na pristup informacijama. Navedenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da Sud utvrdi nezakonito postupanje tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, jer u zakonskom roku nije donio rješenje o žalbi, te oglasi rješenje ništetnim, podredno poništi pobijano rješenje te se nalaže tuženiku da u roku od 15 dana od dana donošenja presude pokrene inspekcijski nadzor nad prvostupanjskim tijelom javne vlasti HAKOM-om, jer isto nije na svojim službenim internetskim stranicama objavio službeni e-mail tijela javne vlasti iako ju posjeduje i iako je rečenu informaciju dužno objaviti.

            U svom prijedlogu predlagatelj navodi da je u sporu u kojem je donesena presuda ocijenjeno da HAKOM nema e-mail adresu za zaprimanje podnesaka u obliku elektronične isprave u smislu odredbi članka 71. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku putem elektronične komunikacije propisane odredbama članka 75. ZUPa što u svijetlu novo zaprimljenih informacija više ne predstavlja ispravno utvrđeno činjenično stanje budući da je e-mail adresa za zaprimanje podnesaka u obliku elektronične isprave u smislu odredbi članka 71. stavak 3. ZUPa putem elektronične komunikacije propisane odredbama članka 75. ZUPa, isto što i službena HAKOM-ova e-mail adresa tijela javne vlasti. Ističe da je u odgovoru na njegov upit HAKOM dostavio informaciju da je službena HAKOM-ova e-maile adresa tijela javne vlasti HAKOM ptsc…..hr. Dalje navodi da u Republici Hrvatskoj baš svako tijelo javne vlasti mora imati službeni e-mail adresu tijela javne vlasti, jer su baš sva tijela javne vlasti dužna osigurati elektronični način pokretanja upravnih i neupravnih postupaka jer je tako propisno u članku 8. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća europske unije od 21. prosinca 2006. godine. Tijela javne vlasti ne mogu ograničavati prava građana koja im ex lege pripadaju osim u slučajevima kada se ta prava ne mogu konzumirati iz razloga što tijelo javne vlasti ne posjeduje tehničke mogućnosti u konkretnom slučaju HAKOM posjeduje tehničke mogućnosti za elektroničnu komunikaciju jer sam tvrdi da u pojedinim upravnim postupcima ipak elektronični komunicira sa građanima.

            Povjerenik za informiranje se u svom očitovanju protivi prijedlogu za obnovu obzirom da podnositelj nije iznio nove činjenice niti upotrijebio nove dokaze u postupku.

            Ponavljanje sudskog postupka nije dopušteno.

            Prema odredbi članka 76. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.) spor okončan presudom obnovit će se na prijedlog stranke ako postoji koja od zakonskih osnova navedenih u točkama 1. do 5. tog članka.

            Odredbom članka 76. stavak 3. točka 3. citiranog Zakona propisano je da se u prijedlogu mora osobito navesti zakonska osnova ponavljanja, i dokazi odnosno okolnosti koje čine vjerojatnim postojanje te osnove.

            Prema odredbi članka 77. stavak 1. istog Zakona sud će odbaciti prijedlog ako utvrdi da je prijedlog podnijela neovlaštena osoba ili da je prijedlog nepravodoban ili da stranka nije učinila vjerojatnim postojanje zakonske osnove za obnovu.  

            Obzirom da iz sadržaja prijedloga za ponavljanje sudskog postupka proizlazi da tužitelj ničim nije učinio vjerojatnim postojanje zakonske osnove za ponavljanje postupka to je Sud temeljem odredbe članka 77. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima odlučio kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 11. lipnja 2015.

 

                                                                                                                        Predsjednik vijeća

                                                                                                        mr.sc. Ivica Kujundžić, v.r.