REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-39/2014-4

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić i Lidije Rostaš-Beroš, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Srđana Papića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja B. J. iz D., protiv Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-04/13-01/104 od 18. veljače 2014. godine, radi poništenja rješenja, na sjednici održanoj 24.  travnja 2014.

 

r i j e š i o   j e

 

        Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je elektroničkim putem dostavio ovom Sudu tužbu protiv Povjerenika za informiranje navodeći u tužbi djelomično oznaku pojedinačne odluke koju osporava.

            Kako tužba nije bila razumljiva i nije sadržavala obvezne sastojke propisane člankom 23. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) to je Sud pozvao tužitelja rješenjem od 7. travnja 2014. godine da u roku od 8 dana od dostave tog rješenja otkloni nedostatke tužbe, pri čemu ga je upozorio na posljedice nepostupanja po pozivu.

            Prema odredbi članka 29. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ako tužba ne sadržava propisane dijelove ili je nerazumljiva pozvat će se tužitelj da u određenom roku otkloni nedostatke tužbe i upozoriti će se na posljedice koje će nastati ako ne postupi po traženju suda.

            Ako tužitelj sukladno stavku 2. istoga članka Zakona u ostavljenom roku ne otkloni naznačene nedostatke tužbe, a oni su takvi da sprječavaju rad suda, sud će rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu.

            Kako tužitelj u ostavljenom roku nije postupio po pozivu Suda i nije otklonio nedostatke to je valjalo tužbu odbaciti kao neurednu.

            Trebalo je stoga temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 24. travnja 2014.

 

                                                                                                                       Predsjednica vijeća

                                                                                                          mr. sc. Mirjana Juričić, v.r.