REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 

 
Poslovni broj: UsII-38/16-8

 

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

 P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća,  Jasminke Jenjić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. G. iz D., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi prava na pristup informacijama,  na sjednici  dana 21. travnja 2016.

 

 p r e s u d i o   j e

 

Tužba se odbija.

 

Obrazloženje

 

            Rješenjem Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/16-01/58, urbroj: 401-01/11-16-01 od 2. veljače 2016. godine, obustavljen je postupak povodom žalbe tužitelja. 

            U tužbi protiv citiranog rješenja tužitelj navodi kronologiju događanja od podnošenja zahtjeva Konzervatorskom odjelu u D. pa do podnošenja žalbe povjerenici. Tužitelj smatra da je bilo potrebno ispitati redoslijedom sve odaslane dokumente po datumima, a  ne donijeti rješenje o obustavi postupka.

            Predlaže sudu da uvaži tužbu i poništi osporeno rješenje tuženika i donese presudu kako je i prvotno zatraženo odaslanim zahtjevom tijelu javne uprave.

            Tuženik u odgovoru na tužbu ostaje kod razloga osporenog rješenja i predlaže sudu da tužbu odbije.
            Tužba nije osnovana.

            Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja sud nalazi da tim rješenjem nije povrijeđen zakon tužitelju na štetu.

            Naime, kako to proizlazi iz spisa predmeta dostavljenog ovom Sudu uz tužbu i uz odgovor na tužbu tužitelj je 31. kolovoza 2015. podnio Konzervatorskom odjelu u D. zahtjev za pisano očitovanje iz registra izdanih suglasnosti ili odobrenja za rekonstrukciju gotičko renesansne kuće, sve na čest. zgr. 233/1 k.o. L., navodeći da je opunomoćenik vlasnika kuće, pozivajući se pritom na Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13.).

Kako o zahtjevu tužitelja nije odlučeno to je tužitelj podnio žalbu povjerenici za informiranje zbog šutnje, koja je zaprimljena 11. prosinca 2015. godine.

            U međuvremenu je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je dana 31. prosinca 2015. godine donijelo rješenje klasa: UP/I-023-03/15-01/0029, urbroj: 532-06-01-02/6-15-2 od 31. prosinca 2015. godine kojim je odbilo tužiteljev zahtjev podnesen 31. kolovoza 2015. godine Konzervatorskom odjelu u D. o čemu je Povjerenik za informiranje obaviješten, pa je pravilno doneseno rješenje kojim se postupak obustavlja.

            Naime,  odredba članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09.) propisuje da kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka, rješenjem će se obustaviti postupak.

            Budući da je tužitelj žalbu podnio zbog šutnje radi nerješavanja njegovog zahtjeva koji je u međuvremenu riješen to, više ne postoji uvjeti za šutnju, pa je pravilno postupio tuženik kada je obustavio postupak uz obrazloženje koje i ovaj sud prihvaća.

            Prigovori tužitelja izneseni u tužbi nisu osnovani niti odlučni te stoga nisu doveli u sumnju zakonitost osporenog rješenja.

Trebalo je stoga  temeljem članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj  20/10., 143/12. i 152/14.) odlučiti kao u dispozitivu.

 

U Zagrebu 21. travnja 2016.

 

Zapisničarka                                                                                                    Predsjednica vijeća                                                                 Tatjana Ilić, v.r.                                                                                   mr.sc. Mirjana Juričić, v.r.