REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-328/17-5

 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. M. iz V., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi nedonošenja rješenja u povodu žalbe, na sjednici vijeća održanoj 17. siječnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je 20. studenog 2017. pokrenuo upravni spor protiv tuženika iz razloga što tuženik nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja ODO-PPI-DO-10/17-2 od 11. rujna 2017., koju je tužitelj podnio 22. rujna 2017.

Tijekom upravnog spora tuženik je izvijestio sud da je u međuvremenu riješio tužiteljevu žalbu rješenjem Klasa:UP/II-008-07/17-01/919, Ur.broj: 401-01/17-03 od 15. prosinca 2017. koje je sudu dostavio uz podnesak od 22. prosinca 2017. Iz navedenog rješenja proizlazi da je točkom 1. poništeno rješenje ODO Varaždin, broj PPI-DO-10/17-2 od 11. rujna 2017. te je određen način provedbe prava na pristup zatraženim informacijama i naloženo je ODO u Varaždinu da u roku od 8 dana od dana primitka tog rješenja postupi sukladno naloženom.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor između ostalog kad nastupe razlozi propisani člankom 43. stavkom 1. tog Zakona. Odredbom članka 43. stavka 1. propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Kako je tijekom ovog upravnog spora tuženik donio rješenje kojim je odlučio o žalbi tužitelja to je pozivom na odredbu članka 46. stavka 1. točke 2. u svezi s odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima odlučeno kao u izreci.

 

U Zagrebu 17. siječnja 2018.

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                            Ana Berlengi Fellner, v.r.