REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-306/17-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Rostaš-Beroš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan Đurović i Sanje Štefan, članica vijeća, uz sudsku savjetnicu Francisku Dominković, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja R. M., dipl. inf. pred., Đ., protiv tuženog Povjerenika za informiranje, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici održanoj 30. studenoga 2017.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/17-01/763, URBROJ: 401-01/04-17-2 od 3. listopada 2017.

 

Obrazloženje

 

            Pobijanim rješenjem tuženika odbijena je tužiteljeva žalba izjavljena protiv rješenja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova KLASA: UPI-12-02/17-01, URBROJ: 08-07-01 od 14. srpnja 2017. kao neosnovana.

Tužitelj u tužbi nazvanoj žalba tvrdi da se rješenjem tuženika oduzima njegovo Ustavom RH i Zakonom zajamčeno pravo na pristup informacijama, odnosno pravo dobivanja preslike zahtijevanih dokumenata. Predlaže poništiti tuženikovo rješenje i omogućiti mu pravo dobivanja zahtijevanih dokumenata.

            Tuženik je u odgovoru na tužbu ostao kod razloga navedenih u obrazloženju pobijanog rješenja te predlaže odbaciti tužbu.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Iz spisa proizlazi da je tužitelj od Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova zatražio dostavu svih obavijesti koje je primila od Općinskog državnog odvjetništva iz Zlatara u vezi predmeta koje to državno odvjetništvo vodi pod brojem KR-D-O-151/2016, a koje je zatražila dopisom od 10. listopada 2016. Tužiteljev zahtjev je odbijen kao i žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja.

            Po ocjeni ovog suda, tuženik je pravilno ocijenio da je prvostupanjsko rješenje osnovano na zakonu ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni. Prvostupanjsko tijelo se ne može pozivati na službenu tajnu s obzirom da je tužitelj tražio informaciju koja je sastavni dio predmeta koji se odnosi i na njega. Stoga je tužitelj u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.) kao zainteresirana osoba imao mogućnost tražiti uvid u spis predmeta.

            Naime, odredba članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.) propisuje da se odredbe tog zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Kako je po ocjeni ovog suda tuženikovo rješenje zakonito, na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.), tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan.

 

U Zagrebu 30. studenoga 2017.

 

                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                         Lidija Rostaš-Beroš, v.r.