REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-27/16-3

 

 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća,  Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja I. Š. iz Z., protiv rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, klasa: UP/II-008-07/15-01/271, urbroj: 401-01/05-15-04 od 7. prosinca 2015., na sjednici vijeća održanoj 17. ožujka 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je ovom Sudu dana 22. veljače 2016. godine dostavio tužbu protiv uvodno označenog rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske. Budući da tužba tužitelja nije bila sačinjena sukladno odredbi članka 23. stavak 1. do 8. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.-dalje: ZUS), to je ovaj Sud pozvao tužitelja svojim rješenjem poslovnog broja: UsII-27/16-2 od 23. veljače 2016. godine urediti tužbu u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa navedenog rješenja na način da otkloni nedostatke tužbe pobliže sve opisano u izreci navedenog rješenja. Tužitelj je istim rješenjem upozoren na posljedice ukoliko u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke tužbe, odnosno da će Sud tužbu odbaciti kao neurednu.

            Prema spisu priloženoj dostavnici tužitelj je rješenje Suda zaprimio dana 3. ožujka 2016. godine, a tužbu nije uredio u skladu s odredbom članka 23. stavak 1. do 8. ZUS-a.

            Tužba je neuredna.

            Odredbom članka 23. stavak 1. ZUS-a propisano je da tužba mora biti razumljiva i obvezno mora sadržavati: 1. naziv suda kojem se podnosi, 2. osobno ime, odnosno naziv i adresu tužitelja, 3. naziv tuženika, 4. oznaku osporavane pojedinačne odluke ili upravnog spora, odnosno opis postupanja ili obveze izvršenja koji se zahtijeva, 5. tužbeni zahtjev, 6. opseg osporavanja pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora, 7. razloge za pokretanje spora glede glavne stvari i sporednih traženja, 8. činjenice i dokaze na kojima tužitelj temelji tužbeni zahtjev i 9. potpis tužitelja.

            Ako tužba ne sadržava propisane dijelove ili je nerazumljiva, pozvat će se tužitelj da u određenom  roku otkloni nedostatke tužbe i upozorit će se na posljedice koje će nastati ako ne postupi po traženju suda. Ako tužitelj u ostavljenom roku ne otkloni naznačene nedostatke tužbe, a oni su takvi da sprječavaju rad suda, sud će rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu, ako ne nađe da je osporena pojedinačna odluka ništava ili upravni ugovor ništetan. Protiv tog rješenja dopuštena je žalba (odredba članka 29. st. 1. i 2. ZUS-a).

            U tužbi podnesenoj ovom Sudu 22. veljače 2016. godine tužitelj je samo naznačio da tužbu podnosi protiv rješenja Povjerenika za informiranje od 7. prosinca 2015. godine, s naznakom da je rješenje priloženo tužbi, iako takvo rješenje tužbi nije priloženo.

            Kako tužitelj nije postupio po traženju Suda, a radi se o nedostacima koji sprječavaju rad Suda, tužba tužitelja je odbačena kao neuredna temeljem odredbe članka 29. stavak 2. ZUS-a.

 

U Zagrebu 17. ožujka 2016.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                                                                                                         Mirjana Čačić, v.r.