REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-264/17-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Lidije Rostaš-Beroš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Sanje Štefan, članica vijeća, uz sudsku savjetnicu Francisku Dominković, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. I. Š., kojeg zastupa A. Š., odvjetnica u Z., protiv tuženog Povjerenika za informiranje, Z., radi  nedonošenja odluke, na sjednici održanoj 26. listopada 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je podnio tužbu u kojoj tvrdi da tuženik nije u propisanom roku odlučio o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja V. N. T. iz G., KLASA: 008-01/16-01/09, URBROJ: 2125/61-02-17-11 od 4. travnja 2017. (čl. 22. st. 2. t. 2. Zakona o upravnim sporovima - „Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje u tekstu: ZUS). Stoga zahtijeva da sud naloži tuženiku donošenje odluke o njegovoj žalbi.

             Tuženik u odgovoru na tužbu tvrdi da je donio odluku o tužiteljevoj žalbi i prilaže rješenje poslovni broj: KLASA: UP/II-008-07/17-01/427, URBROJ: 401-01/03-17-08 od 16. listopada 2017.

Kako je tuženik u tijeku spora postupio prema tužbenom zahtjevu, na temelju odredbe članka 43. stavka 1. ZUS-a, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 26. listopada 2017.

 

                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                         Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., v.r.