REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-259/17-5

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 6. prosinca 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja Grada Z., klasa: 008-02/17-002/53, urbroj: 251-02-04/1/2-17-16 od 15. ožujka 2017.  kojim mu je temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) odbijen zahtjev za pristup informacijama.

Tužitelj u tužbi navodi da rješenje o njegovoj žalbi nije doneseno niti dostavljeno u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe odnosno u roku od 60 dana pa predlaže da se tuženiku naloži da u roku od osam dana donese odluku o njegovoj žalbi.

U svom odgovoru na tužbu tuženik ističe da je tužitelj dana 23. siječnja 2017. podnio zahtjev za pristup informacijama kojim je tražio informaciju o ukupnim isplatama odvjetnicima i javnim bilježnicima za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Povodom njegovog zahtjeva doneseno je rješenje kojim je zahtjev odbijen. Povjerenica je povodom predmetne žalbe donijela rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/387, urbroj: 401-01/04-17-7 od 2. studenoga 2017. kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje te tužitelju djelomično omogućen pristup informacijama, a koje rješenje se dostavlja u prilogu odgovora na tužbu. Predlaže da se postupak obustavi.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i152/14., 94/16 i 29/17.-dalje: ZUS) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika na koji se nije očitovao.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. ZUS-a, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točka 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi, a koju je izjavio protiv rješenja Grada Z., klasa: 008-02/17-002/53, urbroj: 251-02-04/1/2-17-16 od 15. ožujka 2017. kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/387, urbroj: 401-01/04-17-7 od 2. studenoga 2017. kojim je poništio naprijed navedeno rješenje i djelomično tužitelju odobrio pristup informacijama iz razloga navedenih u obrazloženju tog rješenja.

Proizlazi dakle da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 6. prosinca 2017.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća                                                                                                                                      Marina Kosović Marković, v.r.