REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-249/17-6

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S. K. Z., protiv rješenja tužene Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Z., Klasa: UP/II-008-07/17-01/56, Urbroj: 401-01/03-17-06 od 21. kolovoza 2017. godine, radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 22. studenog 2017.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-008-07/17-01/56, Urbroj: 401-01/03-17-06 od 21. kolovoza 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-08/10 od 14. prosinca 2016. godine.

Tim je rješenjem u točki I. djelomično odbačen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije tužiteljice, u dijelu u kojem se zahtijeva pod točkama: 2., 3. i 4. dostava svih poznatih informacija (računa) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0., temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje u zahtjevu tražene informacije.

U točki II. osporenog rješenja djelomično je odbijen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije tužiteljice u dijelu u kojim se zahtjeva pod točkama: 2., 3. i 4. da se dipl. inf. M. M., po sjećanju očituje o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0. (kada su kupljeni, tko je dobavljač, cijena), temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. toga Zakona.

U točki III. osporenog rješenja djelomično je odbijen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije tužiteljice, u dijelu u kojem se zahtijeva pod točkama: 2., 3. i 4. dostava svih poznatih informacija (ugovori, dokumenti) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0., te preslike ugovora o održavanju ili autorskom dijelu za doc. dr. sc. D. C. za godine 1993., 1996., 1997., 1998. i 2016., temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. toga Zakona s obzirom da tijelo javne vlasti ne posjeduje tražene dokumente odnosno ugovore jer nisu sklopljeni, odnosno nastali.

U tužbi protiv osporenog rješenja tužiteljica navodi u bitnom da se tumačenje tuženika ne može prihvatiti kao podudarno činjeničnom stanju jer da ako tijelo javne vlasti tvrdi da dokumenti i ugovori ne postoje to ne mora nužno odgovarati istini tim više što te tvrdnje nisu ničim potkrijepljene.

Smatra da činjenično stanje u provedenom postupku nije pravilno i u potpunosti utvrđeno posebno u dijelu koji se odnosi na dokumentaciju o programima za koje se navodi da su kupljeni prije više od 11 godina, te u odnosu na izjave službenice za informiranje vezane uz navedene činjenice.

Smatra također da tuženik nije mogao prihvatiti kao istinu da bolnica ne posjeduje tražene ugovore bez da je provjerena vjerodostojnost takvih informacija.

Zbog opravdane sumnje u namjerno prikrivanje traženih informacija i ne postupanje prema zakonskih propisanima tužiteljica traži da se osporeno rješenje poništi te da se pokrenu odgovarajući postupci prema svim odgovornim osobama i da joj se omogući pristup traženim informacijama, odnosno da joj se po hitnom postupku ustupi odgovarajuće preslike traženih dokumenata.

Tuženik u odgovoru na tužbu u cijelosti ostaje kod navoda iz pobijanog rješenja i predlaže Sudu da tužbu odbije.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Iz podataka spisa predmeta dostavljenih Sudu proizlazi da je tužiteljica svom poslodavcu bolnici K. T. (dalje: javnopravno tijelo) podnijela zahtjev za dobivanje određenih informacija, kojem zahtjevu je udovoljeno. Uvidom u dopis javnopravnog tijela broj: 05-82/10 od 28. studenog 2016. vidljivo je da je tužiteljici dostavljeno 50 preslika traženih dokumenata i očitovanje o ugovorima o održavanju informatičke opreme sa stanjem na dan 23. studenog 2016., a sukladno zahtjevu podnesenom 28. listopada 2016. godine. Nadalje proizlazi da je tužiteljica podnijela zahtjev za dopunu ili ispravak dobivene informacije na način da se za sve točke navedene u zahtjevu za pristup informacijama od 28. listopada 2016. godine kao početni datumi uzmu datumi odgovarajućeg ugovora i/ili računa koji se odnose na početne inačice za sve ostale inačice i pojedinačne do dana podnošenja zahtjeva za dopunu, a što je detaljno specificirano u zahtjevu od 30. studenog 2016. godine.

Postupajući po zahtjevu za dopunu javnopravno tijelo je u točki I. dispozitiva rješenja odbacilo zahtjev u odnosu na informacije (račune) o razvojnim alatima FoxBase, FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0. s obrazloženjem da više ne posjeduje tražene informacije, odnosno račune, budući da su iste nastale prije više od 11 godina, te se više ne čuvaju. U točki II. dispozitiva rješenja javnopravno tijelo je djelomično odbilo zahtjev za dopunu ili ispravak informacija u odnosu na traženje da se službenik za informiranje po sjećanju očituje o razvojnom alatu za koje su tražene informacije s obrazloženjem da je sjećanje zaposlenika misaoni proces, a ne informacija u smislu članka 5. stavka 1. točka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nadalje u točki III. dispozitiva rješenja javnopravno tijelo je odbilo zahtjev za dopunu s obrazloženjem da ne postoje ugovori o održavanju ili autorskom djelu za tražene informacije u odnosu na dr. sc. D. C. za 1993., 1996., 1997. , 1998. i 2016. godinu naprosto zbog toga što isti nisu ni sklopljeni, odnosno nastali.

Prema odredbi članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. i 85/15. – dalje: ZPPI) informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapisi), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Sukladno članku 23. stavku 5. ZPPI tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu citiranog članka Zakona.

Tuženik je  postupajući po žalbi tužiteljice utvrdio da je tijelo javne vlasti pravilno postupilo kada je odbilo zahtjev tužiteljice zbog toga što ne posjeduje tražene informacije, odnosno što se tražena informacija ne može smatrati informacijom. Također tuženik je utvrdio da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka ali da oni nisu takvi da bi mogli utjecati na drugačije rješenje ove upravne stvari koje obrazloženje prihvaća i ovaj Sud.

S obzirom na navedeno pravilno je i po ocjeni ovoga Suda postupio tuženik kada je odbio žalbu tužiteljice izjavljenu protiv osporenog rješenja i time nije povrijedilo zakon tužiteljici na štetu.

Trebalo je stoga temeljem članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima  odlučiti kao u dispozitivu.

 

U Zagrebu 22. studenog 2017.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

                                                                                               mr. sc. Mirjana Juričić, v.r.