REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-247/17-7

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E    

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave-prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 18. listopada 2017.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

           

            Tužitelj je ovom Sudu podno tužbu u kojoj navodi da je tuženiku podnio žalbu protiv rješenja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, broj: PPI-DO-6/2017 od 14. lipnja 2017. godine, kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama od 3. lipnja 2017. godine. Zahtjev je odbijen pozivom na odredbu članka 23. stavak 5. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kako tuženik nije odlučio u zakonom propisanom roku o žalbi, to tužitelj podnosi tužbu tražeći da se naloži tuženiku da u roku od osam dana donese odluku o žalbi tužitelja protiv rješenja tuženika od 14. lipnja 2017. godine.

            Očitujući se o žalbi tužitelja tuženik navodi da je povodom predmetne žalbe tužitelja doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/469, urbroj: 401-01/04-17-3 od 14. rujna 2017. godine, kojim je odbijena žalba tužitelja. Predlaže obustaviti postupak zbog šutnje uprave tuženika, odnosno odbiti tužitelja s tužbenim zahtjevom.

            Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, očitujući se o tužbi tužitelja ističe da je tuženik u međuvremenu donio rješenje po žalbi slijedom čega predlaže obustaviti ovaj upravni spor u smislu odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.- dalje: ZUS), odgovor na tužbu tuženika i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu dostavljeni su tužitelju.

            Odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a propisano je da ako tuženik u tijeku sporu u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavak 1. i 2. odredbom člankom 43. stavak 1. ili odredbom člankom 88. istog Zakona.

Iz  spisa predmeta proizlazi da je tužitelj u konkretnom slučaju pokrenuo upravni spor s obzirom da tuženik nije donio odluku o podnesenoj žalbi tužitelja protiv Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu od 14. lipnja 2017. godine, kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za pristup informacijama podnesen u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.).

Tuženik je spisu predmeta dostavio i rješenje od 14. rujna 2017. godine, iz kog proizlazi da je tuženik žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu od 14. lipnja 2017. godine odbio kao neosnovanu.

Dakle, proizlazi iz navedenog da je u međuvremenu tuženik odlučio o žalbi tužitelja, slijedom čega nadalje ovaj Sud nalazi da su stoga u konkretnom slučaju nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a, odnosno za obustavu ovog upravnog spora.

            Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 18. listopada 2017.

 

Predsjednica vijeća

Mirjana Čačić, v.r.