REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-246/17-6

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi nedonošenja rješenja o žalbi, na sjednici vijeća održanoj 25. listopada 2017.

 

r i j e š i o  j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je pokrenuo upravni spor jer tuženik nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi koju je podnio protiv rješenja Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, broj: PPI-Us-8/17 od 14. lipnja 2017.

            Tuženik je u smislu odredbe članka 32. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) pozvan da se izjasni o navodima tužbe.

Uz odgovor na tužbu od 2. listopada 2017., tuženik je dostavio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/501, urbroj: 401-01/04-17-2 od 21. rujna 2017., kojim je odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv naprijed navedenog rješenja. Tuženik je predložio da sud spor obustavi.

Nakon što je sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima odgovor na tužbu dostavljen tužitelju on se suglasio sa prijedlogom tuženika o obustavi spora. Navedeno izjašnjavanje tužitelja može se smatrati odustankom od tužbenog zahtjeva zbog čega je na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 3. Zakona o upravnim sporovima, odlučeno kao u izreci.

 

U Zagrebu 25. listopada 2017.

 

Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.