REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-243/17-4

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačić, članice vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave –prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je u tužbi naveo da je 17. lipnja 2017., uputio tuženiku žalbu protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu, broj: PPI-DO-6/2017 od 8. lipnja 2017., kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama od 3. lipnja 2017. Navodi da tuženik nije donio odluku o žalbi, zbog čega podnosi tužbu. Predložio je da sud naloži tuženiku da u roku od osam dana donese odluku o žalbi tužitelja izjavljenu protiv rješenja od 8. lipnja 2017.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu od 8. lipnja 2017., doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/499, urbroj: 401-01/04-17-1 od 14. rujna 2017. kojim je žalba tužitelja odbijena. Predlaže da sud obustavi postupak.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu, broj: PPI-DO-6/2017 od 8. lipnja 2017., kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama, podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.). Iz rješenja tuženika klasa: UP/II-008-7/17-01/499, urbroj: 401-01/04-17-1 od 14. rujna 2017., dostavljenog uz odgovor na tužbu, proizlazi da je tuženik žalbu izjavljenu protiv navedene odluke Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu odbio.

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja,  Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučeno kao u izreci ovoga rješenja.

 

U Zagrebu 4. listopada 2017.

 

Predsjednica vijeća

Arma Vagner Popović, v.r.