REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-239/17-6

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić i Mirjane Čačić,  članica vijeća, te  više sudske savjetnice Marine Zagorec , zapisničarke , u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku , na sjednici vijeća održanoj  19. listopada 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je dana 7. rujna 2017. godine podnio tužbu ovom Sudu tužbu radi propuštanja Povjerenika za informiranje da odluči o pravodobno podnesenoj žalbi protiv rješenja  Općinskog državnog odvjetništva u Sisku, broj PPI-DO-7/2017 od 9. lipnja 2017., kojim rješenjem je odbijen njegov zahtjev za pristupom informacija.

            U tužbi ističe da unatoč propisanom roku iz Zakona o pravu na pristup informacijama, tuženik, ni nakon požurnice, nije donio odluku u žalbi pa predlaže ovom Sudu donijeti presudu kojom se nalaže tuženiku da u roku od 8 dana donese odluku o njegovoj žalbi.

            Tuženik je, na traženje ovog Suda, dostavio spis predmeta te se očitovao odgovorom na tužbu, u kojem obavještava Sud da je u međuvremenu riješio tužiteljevu žalbu rješenjem KLASA: UP/II-008-07/17-01/512 URBROJ:401-01/04-17-3 od 15. rujna 2017., koje je i  dostavio uz odgovor na žalbu. Predlaže Sudu, obustaviti spor.

            Tužitelju je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje ZUS), dostavljen odgovor na tužbu tuženika, na koji se očitovao podneskom zaprimljenim u ovom Sudu dana 12. listopada 2017., navodeći da tužbu preinačuje i osporava rješenje tuženika KLASA: UP/II-008-07/17-01/512 URBROJ:401-01/04-17-3 od 15. rujna 2017. i rješenje Općinskog državnog odvjetništva u Sisku, broj PPI-DO-7/2017 od 9. lipnja 2017.

            Odredbe ZUS-a ne omogućuju preinaku tužbe pa je podnesak tužitelja od 12. listopada zaveden u ovom Sudu, kao nova tužba radi osporavanja rješenja tuženika KLASA: UP/II-008-07/17-01/512 URBROJ:401-01/04-17-3 od 15. rujna 2017. i rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Sisku, broj PPI-DO-7/2017 od 9. lipnja 2017.

            Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, Sud nalazi da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva i očitovanja stranaka, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi te da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje kojim je žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Sisku, broj PPI-DO-7/2017 od 9. lipnja 2017., odbio kao neosnovanu.        

            Slijedom izloženog razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem navedenog rješenja , čime je u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a za obustavu predmetnog upravnog spora.

           Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu, 19. listopada 2017.

 

                                                                                                        Predsjednica vijeća                                                                                                                       

Senka Orlić-Zaninović, v.r.