REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-238/17-5

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić članica vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 12. listopada 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 7. rujna 2017. podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, broj: PPI-DO-5/2017 od 14. lipnja 2017. kojim mu je temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.) odbijen zahtjev za pristup informacijama.

Tužitelj u tužbi navodi da rješenje o njegovoj žalbi nije doneseno niti dostavljeno u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe odnosno u roku od 60 dana pa predlaže da se tuženiku naloži da u roku od osam dana donese odluku o njegovoj žalbi.

Tuženik je u odgovoru na tužbu naveo da je tužitelj 3. lipnja 2017. podnio zahtjev za pristup informacijama kojim je za period od 1. veljače 2017. do 31. svibnja 2017. tražio sljedeće informacije: 1. Koliko je tijelo javne vlasti zaprimilo pritužbi/zahtjeva o davanju obavijesti o poduzetim radnjama povodom kaznene prijave ili dojave o počinjenom kaznenom djelu, 2. Koliko je puta viši državni odvjetnik naložio nižem državnom odvjetniku da podnositelju pritužbe dostavi zatraženu obavijest o poduzetim radnjama, 3. Koliko je puta viši državni odvjetnik naložio nižem državnom odvjetniku da u primjerenom roku poduzme radnje koje je trebalo poduzeti. Povodom njegovog zahtjeva doneseno je rješenje 14. lipnja 2017. kojim je zahtjev odbijen. Povjerenik je povodom predmetne žalbe donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/493, urbroj: 401-01/04-17-2 od 15. rujna 2017. kojim je žalba tužitelja odbijena, a koje rješenje se dostavlja u prilogu odgovora na tužbu. Predlaže da se postupak obustavi.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika na koji se nije očitovao.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kada nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi, a koju je izjavio protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, broj: PPI-DO-5/2017 od 14. lipnja 2017. kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/493, urbroj: 401-01/04-17-2 od 15. rujna 2017., te žalbu odbio iz razloga navedenih u obrazloženju tog rješenja.

Dakle, proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga, na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 12. listopada 2017.

 

                                                                                                          Predsjednik vijeća                                                                                                                                      Boris Marković, v.r.