REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-237/17-4

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E 

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, mr.sc. Ivice Kujundžića i Senke Orlić-Zaninović, članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 16. studenog 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Ovaj Sud je, dana 7. rujna 2017., zaprimio tužiteljevu tužbu protiv tuženika radi nedonošenja rješenja po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, broj: PPI-DO-13/2017 od 12. lipnja 2017., dostavljenog u prilogu tužbe, kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama. S obzirom da tuženik nije riješio po njegovoj žalbi niti nakon upućene požurnice, to tužitelj predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku da u roku od osam dana donese odluku povodom njegove žalbe protiv predmetnog prvostupanjskog rješenja od 12. lipnja 2017. godine.

            Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem je naveo da je povodom izjavljene žalbe donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/530, urbroj: 401-01/04-17-3 od 14. rujna 2017., kojim je tužiteljevu žalbu odbio. S obzirom na navedeno, tuženik predlaže ovom Sudu obustaviti postupak zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela, odnosno odbiti tužitelja s njegovim tužbenim zahtjevom.

            Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi protiv prvostupanjskog rješenja od 12. lipnja 2017., a po kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio, svojim rješenjem od 14. rujna 2017. godine.

            Slijedom izloženog, razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, dakle, da je tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem  odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 16. studenog 2017.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                        Evelina Čolović Tomić, v.r.