REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-23/18-7

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u sjednici vijeća održanoj dana 5. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I. Upravni spor se obustavlja.

II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je Sudu podnio tužbu u kojoj navodi da tuženik nije riješio njegovu žalbu koju je izjavio protiv rješenja Z. h. d.o.o., KLASA: ZGH-04-17-04, URBROJ: 01-10-03/4-17-30 od 11. rujna 2017. Zahtijeva da Sud naredi tuženiku da donese odluku o žalbi i potražuje trošak upravnog spora.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je donio rješenje o žalbi tužitelja, KLASA: UP/II-008-07/17-01/970, URBROJ: 401-01/03-18-8 od 1. ožujka 2018., koje dostavlja i kojim je poništio prvostupanjsko rješenje javnopravnog tijela te djelomično tužitelju odobrio pravo na pristup informacijama. Ukazuje kako je do okolnosti kašnjenja u rješavanju žalbe utjecalo u znatnoj mjeri ponašanje tužitelja koji je tijekom 2017. godine podnio 464 žalbe, što je 39,6% svih zaprimljenih žalbi tijekom 2017. godine, dakle dvije petine kapaciteta tuženika angažirano je za rješavanje predmeta samo tužitelja. Ujedno je tužitelj pokrenuo 99 upravnih sporova, što iznosi 56,57% svih podnesenih tužbi.

Tužitelj u očitovanju na navode tuženika smatra da postoje okolnosti za obustavu upravnog spora.

Odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS), propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Tužbenim zahtjevom, tužitelj je u smislu odredbe članka 22. stavka 2. točke 2. ZUS-a zahtijevao donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku. Budući da je tuženik u tijeku upravnog spora takvu odluku donio, ispunjeni su uvjeti iz naprijed citirane odredbe članka 43. stavka 1. ZUS-a za obustavu upravnog spora.

Zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora je neosnovan na temelju odredbe članka 79. stavka 4. ZUS-a, jer tužitelj u ovom upravnom sporu nije uspio.

 

U Zagrebu 5. travnja 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v. r.