REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-228/17-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačić, članice vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave –prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je u tužbi podnesenoj ovome Sudu dana 4. rujna 2017. naveo da protiv rješenja Županijskog državnog odvjetništva u Puli broj: PPI-DO-6/2017 od 6. lipnja 2017.,  kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama od 3. lipnja 2017. podnio žalbu tuženiku dana 17. lipnja 2017., koji povodom te žalbe nije donio odluku, zbog čega tužitelj podnosi tužbu. Predložio je da Sud naloži tuženiku da u roku od 8 dana odluči o žalbi tužitelja protiv navedenog rješenja od 6. lipnja 2017.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom predmetne žalbe tužitelja doneseno rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/526, urbroj: 401-01/04-17-3 od 14. rujna 2017., kojim je odbijena žalba tužitelja. Predlaže da Sud obustavi postupak.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o povodom njegove žalbe izjavljene protiv odluke Županijskog državnog odvjetništva u Puli broj: PPI-DO-6/2017 od 6. lipnja 2017., kojom je odbijen njegov zahtjev podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.). Iz rješenja tuženika klasa: UP/II-008-07/17-01/526, urbroj: 401-01/04-17-3 od 14. rujna 2017., dostavljenog uz odgovor na tužbu, proizlazi da je tuženik odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv naprijed navedenog rješenja od 6. lipnja 2017.

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja,  to Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora, slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučeno kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 4. listopada 2017.

 

Predsjednica vijeća

Arma Vagner Popović, v.r.