REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-222/17-7

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić i Ivice Kujundžića,  članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec , zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku, na sjednici vijeća održanoj 16. studenog 2017.

 

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 28. kolovoza 2017. godine podnio tužbu ovom Sudu tužbu radi propuštanja Povjerenika za informiranje da odluči o pravodobno podnesenoj žalbi zbog neodlučivanja Općinskog državnog odvjetništva u Vukovaru, povodom zahtjeva tužitelja za pristup informacijama  broj: 17-1714/17-58/20 od 3. lipnja 2017. te je zatražio da sud naloži tuženiku da u roku od osam dana odluči o žalbi u vezi sa šutnjom javnopravnog tijela.

            U tužbi ističe da unatoč propisanom roku iz Zakona o pravu na pristup informacijama tuženik, ni nakon požurnice, nije donio odluku u žalbi.

Tuženik je, na traženje ovog Suda, dostavio spis predmeta te se očitovao odgovorom na tužbu, u kojem obavještava Sud da je u međuvremenu riješio tužiteljevu žalbu rješenjem KLASA: UP/II-008-07/17-01/876, URBROJ: 401-01/20-17-1 od 17.listopada 2017., koje je i  dostavio. Predlaže Sudu, obustaviti spor.     

Predmet ovog spora je ocjena zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovitom pravnom lijeku stranke odnosno da postupi prema propisu iz članka 3. stavka 3.Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.-dalje: ZUS)- tzv. šutnja uprave.

Odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, Sud obustaviti spor.

Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Tuženik je prekinuo šutnju uprave donošenjem naprijed označenog rješenja o žalbi tužitelja pa su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. ZUS-a za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1.ZUS-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu, 16. studenog 2017.

 

                                                                                                Predsjednik vijeća

                                                                                                       Senka Orlić-Zaninović, v.r.