REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-222/2015-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Sanje Štefan, članova vijeća, te više sudske savjetnice  Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja I. G. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, radi šutnje uprave, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 16. ožujka 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonskom roku nije odlučio o žalbi protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-008-02/15-03/2, Urbroj: 514-01-15-01 od 15. travnja 2015.

            Navedenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za ostvarivanjem prava na pristup informacijama u vezi naziva radnih mjesta i trajanjima zaposlenja za bivšu sutkinju Općinskog suda u Z. E. G. (ranije M.), u razdoblju od završetka fakulteta  do zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Z..

             Tužitelj u tužbi u bitnome navodi da je žalbu protiv rješenja Ministarstva pravosuđa  podnio  19. svibnja 2015.,  da je posljednji dan za odlučivanje o  žalbi bio  20. srpnja 2015., međutim da tuženik nije u zakonom propisanom roku donio odluku o žalbi.  Iz navedenih razloga   predlaže ovom Sudu da uvaži tužbu, naloži tuženiku da donese odluku o žalbi te podredno da uvaži tužbu i žalbu, ukine rješenje Ministarstva pravosuđa  te naloži  Ministarstvu pravosuđa da mu u roku od 15 dana omogući pristup svim podacima iz očevidnika  Ministarstva pravosuđa kao i drugim podacima i informacijama kojima raspolaže, a odnose se na  postavljeni zahtjev tužitelja za pristup informacijama.  

            Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da  je rješavajući o žalbi u žalbenom postupku   ustvrdio da je žalba  djelomično osnovana te je  rješenjem  Klasa: UP/II-008-07/15-01/225, Urbroj: 401-01/04-15-05 od 15.prosinca 2015. poništio  rješenje  Ministarstva pravosuđa od  15. travnja 2015., i odobrio, odnosno djelomično odobrio tužitelju pristup zatraženim informacijama. S obzirom da je tužiteljeva žalba riješena od strane tuženika prije podnošenja tužbe sudu, odnosno došlo je do prekida šutnje uprave prije podnošenja tužbe, predlaže da Sud rješenjem obustavi postupak.                    

               Odredbom članka 43. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. , 143/12. i 152/14.- dalje ZUS) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, Sud će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona, propisano je da će Sud rješenjem obustaviti postupak kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavka 1. Zakona.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik  donio rješenje kojim je riješio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Ministarstva pravosuđa  od 15. travnja 2015. proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi, to je Sud temeljem članka 46. stavka 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima, riješio kao u izreci.

           

U Zagrebu  16. ožujka 2016.

 

                                                                                                         Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.