REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-221/17-6

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 3. studenoga 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 28. kolovoza 2017. podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe izjavljene protiv Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru jer to tijelo nije donijelo odluku po njegovom zahtjevu.

Tužitelj u tužbi navodi da tijelo javne vlasti Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru nije dostavilo traženu informaciju zbog čega je izjavio žalbu tuženiku. Tuženik nije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe odnosno u roku od 60 dana donio odluku o njegovoj žalbi te predlaže da se tuženiku naloži da u roku od 8 dana donese odluku o njegovoj žalbi.

U odgovoru na tužbu tuženik ističe da je tužitelj dana 26. lipnja 2017. podnio žalbu zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od 3. lipnja 2017. od strane Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. U žalbi je naveo koje je sve informacije od tog tijela tražio. Rješavajući o žalbi tuženik je utvrdio da žalba nije osnovana te donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/852, urbroj: 401-01/20-17-1 od 12. listopada 2017. kojim je odbijena žalba kao neosnovana. U konkretnom slučaju nije došlo do tzv. „šutnje uprave“ jer tijelo nije zaprimilo tužiteljev zahtjev za pristup informacijama pa nije niti moglo postupiti po tom zahtjevu. Predlaže da se postupak obustavi.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i152/14., 94/16 i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika na koji se nije očitovao.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točka 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kada nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi, a koju je izjavio zbog toga što javnopravno tijelo nije odlučilo o njegovom zahtjevu za pristup informacijama. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/852, urbroj: 401-01/20-17-1 od 12. listopada 2017. te žalbu odbio iz razloga navedenih u obrazloženju tog rješenja.

Proizlazi dakle da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 3. studenoga 2017.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                                                                                                    Marina Kosović Marković, v.r.