REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-221/2015-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Sanje Štefan, članova vijeća, te više sudske savjetnice  Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja I. G. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, radi šutnje uprave, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 16. ožujka 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonskom roku nije odlučio o žalbi protiv rješenja Ustavnog suda  Republike Hrvatske, Broj: I-9/2015. od 30. ožujka 2015.

            Navedenim rješenjem odbija se zahtjev na pristup informacijama.

             Tužitelj u tužbi u bitnome navodi da je 18. ožujka 2015. podnio zahtjev  za pristup informacijama radi uvida i preslike dokumenata koji sadrže podatke o ranijim zaposlenjima sutkinje Općinskog suda u  Z.,  kasnije zaposlenice Ustavnog suda Republike Hrvatske E. G., prije M..   Protiv rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske kojim je odbijen njegov zahtjev podnio je žalbu tuženiku  o kojoj tuženik nije odlučio u zakonom propisanim rokovima. Iz navedenih razloga predlaže ovom Sudu da uvaži tužbu, naloži tuženiku da donese odluku o žalbi te podredno da uvaži tužbu i žalbu, ukine osporavano rješenje  te naloži Ustavnom sudu da mu u roku od 15 dana omogući pristup svim podacima iz očevidnika Ustavnog suda kao i drugim podacima i informacijama kojima Ustavni sud raspolaže, a odnose se na  postavljeni zahtjev tužitelja za pristup informacijama.  

            Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da  je rješavajući o žalbi u žalbenom postupku  ustvrdio da je žalba  djelomično osnovana te je  rješenjem  Klasa: UP/II-008-07/15-01/193, Urbroj: 401-01/04-15-05 od 16.prosinca 2015. poništio  rješenje Ustavnog suda  Republike Hrvatske od 30. ožujka 2015., i odobrio odnosno djelomično odobrio tužitelju pristup zatraženim informacijama. S obzirom da je tužiteljeva žalba riješena od strane tuženika prije podnošenja tužbe sudu, odnosno došlo je do prekida šutnje uprave prije podnošenja tužbe, predlaže da Sud rješenjem obustavi postupak.                         

               Odredbom članka 43. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. , 143/12. i 152/14.- dalje ZUS) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, Sud će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona, propisano je da će Sud rješenjem obustaviti postupak kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavka 1. Zakona.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik  donio rješenje kojim je riješio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: I-9/2015, od 30. ožujka 2015.  proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi, to je Sud temeljem članka 46. stavka 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima, riješio kao u izreci.

           

U Zagrebu  16. ožujka 2016.

 

                                                                                                         Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.